ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ស៊េរី EH-ND57-P615/H615

EH-ND57-H615

ងាយស្រួលផ្លុំសម្ងួត និងសំឡេងស្ងាត់

ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់មានសំឡេងស្ងាត់ និងបាញ់ខ្យល់ផ្លុំសម្ងួតបានរហ័ស និងប្រើបានគ្រប់ពេលវេលា។

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ស៊េរី  EH-ND57-P615/H615
ពណ៌:
Color:ផ្កាឈូក:EH-ND57-P605
Color:ប្រផេះ:EH-ND57-H605
ដំណើរការស្ងាត់ (55dB នៅពេលប្រើ SET mode)
ការកំណត់លំហូរខ្យល់ 3 ប្រភេទ និងសីតុណ្ហភាព 2 កម្រិតដែលអាចជ្រើសរើសបាន
រូបរាងតូច អាចបត់បាន

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ស៊េរី EH-ND57-P615/H615