រូបភាពរបស់ ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ស៊េរី  EH-ND57-P615/H615

ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ស៊េរី EH-ND57-P615/H615

1500W
ដំណើរការស្ងាត់ (55dB នៅពេលប្រើ SET mode)
ការកំណត់លំហូរខ្យល់ 3 ប្រភេទ និងសីតុណ្ហភាព 2 កម្រិតដែលអាចជ្រើសរើសបាន
ជម្រើសខ្យល់ត្រជាក់
ដងកាន់អាចបត់បាន
ឧបករណ៍ការពារកម្ដៅខ្លាំងជ្រុលដោយស្វ័យប្រវត្តិ