ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ EH-ND64

EH-ND64

សម្ងួតបានរហ័សដោយសារកម្លាំងខ្លាំង ដើម្បីសន្សំសំចៃពេលវេលា

លំហូរខ្យល់ខ្លាំងជួយសម្ងួតសក់របស់អ្នកបានរហ័សដូចទៅនឹងម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់កម្លាំង 2300 W។*
មានមុខងារការពារកម្ដៅ ដើម្បីសម្ងួតសក់របស់អ្នកថ្នមៗ។

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ EH-ND64
សម្ងួតបានរហ័សដោយសារកម្លាំងខ្លាំង
សមត្ថភាពផ្លុំកម្រិត 2300 W ប៉ុន្តែប្រើថាមពល 2000 W ប៉ុណ្ណោះ
មុខងារការពារកម្ដៅ
ទម្ងន់ស្រាល និងទំហំតូច

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ស៊េរី EH-ND64