រូបភាពរបស់ ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ EH-ND64

ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ EH-ND64

ចំនួនវ៉ាត់ 2000W
អ៊ីយ៉ុង គ្មាន
ការការពារកម្ដៅ មាន
មុខងារត្រជាក់ ត្រជាក់ខ្លាំង
អាចបត់បាន មាន
គ្រឿងបង្គុំ -
ទម្ងន់ ប្រមាណ 360 ក្រាម