ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ EH-NE20-K615

EH-NE20-K615

រូបរាង
តូចតែកម្លាំងខ្លាំង
កម្លាំង 1800W ជាមួយបច្ចេកវិទ្យាថែរក្សាដោយអ៊ីយ៉ុង

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ EH-NE20-K615
រាងតូចតែមានកម្លាំងសម្ងួតខ្លាំងកម្រិត 1800W
មុខងារការពារកម្ដៅ
មុខងារអ៊ីយ៉ុងសម្រា​ប់ធ្វើឱ្យសក់ភ្លឺចែងចាំង

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ EH-NE20-K615