ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ EH-NE72-K615

EH-NE72-N615

ថែបំប៉នបន្ថែម​ជាមួយមុខងារ​ Shine boost design និង​អ៊ីយ៉ុង

មុខងារ Shine Boost Design និង អ៊ីយ៉ុង ជួយឱ្យសក់ភ្លឺរលោង និងមានសំណើម

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ EH-NE72-K615
Shine Boost Design
រក្សាឱ្យសក់ភ្លឺរលោងចែងចាំង
ឆាប់ស្ងួត កម្លាំង 2000W
មុខងារអ៊ីយ៉ុង
រន្ធអីយ៉ុងខាងក្រៅពីរជួយការពារសំណើមអីយ៉ុងពីកម្ដៅ

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ EH-NE72-K615