ម៉ាស៊ីនរមូរសក់មានក្រាសស៊េរី EH-HT40-K615

EH-HT40-K615

ងាយស្រួលបង្កើតម៉ូតសក់ក្រាស់ និងរមូរភ្លីធំ

ម៉ាស៊ីនរមូរសក់ មានក្រាសសម្រាប់រមូរសក់រួញភ្លីធំ និងសម្រាប់ធ្វើម៉ូតសក់កំពុងពេញនិយមជាច្រើន។

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនរមូរសក់មានក្រាសស៊េរី EH-HT40-K615
ក្រាស និងដង្កៀប
បង្កើតម៉ូតសក់ដ៏ស្រស់ស្អាត
ក្រាសរមូរ ការពារសក់មិនឱ្យសំពោង
មានសុវត្ថិភាព និងងាយស្រួលប្រើប្រាស់
ដែករមូរប្រវែង 32mm
ភ្លីធំ រំសាយ

Get Inspired

របៀបប្រើម៉ាស៊ីនរមូរសក់មានក្រាស Panasonic ស៊េរី EH-HT40 សម្រាប់សក់វែង
របៀបប្រើម៉ាស៊ីនរមូរសក់មានក្រាស Panasonic ស៊េរី EH-HT40 សម្រាប់សក់ក្តោបខ្លី

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនរមូរសក់មានក្រាសស៊េរី EH-HT40-K615