ក្រាសធ្វើម៉ូតសក់ស៊េរី EH-KA31-W615

EH-KA31-W615

បង្កើតម៉ូតសក់ទាន់សម័យដោយខ្លួនឯងបានយ៉ាងងាយស្រួល

ក្រាសធ្វើម៉ូតសក់ស៊េរី EH-KA31-W615

បិទ

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ក្រាសធ្វើម៉ូតសក់ស៊េរី EH-KA31-W615
គ្រឿងភ្ជាប់បន្ថែម 3
ក្រាសសិតសក់ឱ្យរាបស្មើស៊េរីថ្មី ក្រាសរមូរភ្លីធំ
ក្រាសរមូរភ្លីតូច
ក្រាសសិតសម្រាប់ម៉ូតសក់ត្រង់
សំឡេងស្ងាត់
កម្រិតសំឡេង 59 dB ពេលប្រើមុខងារសម្ងួត

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ក្រាសធ្វើម៉ូតសក់ស៊េរី EH-KA31-W615