រូបភាពរបស់ ក្រាសធ្វើម៉ូតសក់ស៊េរី EH-KA31-W615

ក្រាសធ្វើម៉ូតសក់ស៊េរី EH-KA31-W615

លេខម៉ូដែល EH-KA31
ទំហំ (HxWxD) 195 x 48 x 48 mm