ឆ្នាំងអ៊ុតស្ងួតដែលមិនស្អិតជាប់ និងគ្មានខ្សែ I NI-100DXWSG

NI-100DXWSG

ឆ្នាំងអ៊ុតស្ងួតដែលមិនស្អិតជាប់ និងគ្មានខ្សែ

ម៉ូដែល N1-100DX ធ្វើឱ្យការអ៊ុតសម្លៀកបំពាក់គ្មានការលំបាក តាមរយៈមុខងារពិសេសរបស់វាដែលភ្ជាប់មកជាមួយស្រាប់។ វាភ្ជាប់មកជាមួយនូវបាតប្រាក់ដែលជួយឱ្យអ៊ុតមិនស្អិតជាប់ ហើយមុខងារគ្មានខ្សែរបស់វាធ្វើឱ្យម៉ូដែលនេះលេចធ្លោក្នុងចំណោម ម៉ូដែលឆ្នាំងអ៊ុតស្ងួតផ្សេងទៀត។

បិទ

ព័ត៌មានផលិតផល

ឆ្នាំងអ៊ុតស្ងួតដែលមិនស្អិតជាប់ និងគ្មានខ្សែ I NI-100DXWSG
ប្រភពថាមពល៖
1001 វ៉ាត់/ 240 វ៉ុល
ទម្ងន់៖
1.4 គ.ក ដោយមិនគិតខ្សែ
ពណ៌៖
ស (NW)

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ឆ្នាំងអ៊ុតស្ងួតដែលមិនស្អិតជាប់ និងគ្មានខ្សែ I NI-100DXWSG