ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនី NI-27AWTSG ទម្ងន់ 2.45 kg

ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនី NI-27AWTSG ទម្ងន់ 2.45 kg

NI-27AWTSG

មានសុវត្ថិភាព និងប្រព័ន្ធបិទថាមពលដោយស្វ័យប្រវត្តិ

• ទម្ងន់ធ្ងន់
• មានសុវត្ថិភាពតាមរយៈប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាផ្ដាច់កម្ដៅ

បិទ

លក្ខណៈពិសេស

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនី NI-27AWTSG ទម្ងន់ 2.45 kg