រូបភាពរបស់ ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនី NI-27AWTSG ទម្ងន់ 2.45 kg

ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនី NI-27AWTSG ទម្ងន់ 2.45 kg

ព័ត៌មានទូទៅ ប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនី (វ៉ាត់) 1,000
ទម្ងន់ (kg) 2.45
បាតកម្ដៅ គ្មាន
ពណ៌ ខ្មៅ (BL)