ឆ្នាំងអ៊ុតដែលប្រើចំហាយទឹក NI-E410TRSG

NI-E410TRSG

ការរចនាឱ្យស្រួលមើលឃើញបាតមានទម្រង់ជាអក្សរ U

• ប្រឆាំងនឹងជាតិកាល់ស្យូមដោយស្វ័យប្រវត្តិ
• ចាប់ផ្តើមរហ័សដោយកម្រិតវ៉ាត់ខ្ពស់
• បាតកោងមានថ្នាំកូតទីតានីញ៉ូមដែលមិនជាប់ស្អិត
• ការអ៊ុតដោយប្រើចំហាយទឹក និងស្ងួត
• ពន្លឺកំណត់សម្គាល់បង្ហាញពីសីតុណ្ហភាពរួចរាល់
• កន្លែងដាក់ទឹកធំ

ឆ្នាំងអ៊ុតដែលប្រើចំហាយទឹក NI-E410TRSG

បិទ

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ឆ្នាំងអ៊ុតដែលប្រើចំហាយទឹក NI-E410TRSG
ប្រព័ន្ធប្រឆាំងនឹងជាតិកាល់ស្យូម
បាតរាងជាអក្សរ U
អ៊ុតបញ្ឈរ

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ឆ្នាំងអ៊ុតដែលប្រើចំហាយទឹក NI-E410TRSG