រូបភាពរបស់ ឆ្នាំងអ៊ុតដែលប្រើចំហាយទឹក NI-E410TRSG

ឆ្នាំងអ៊ុតដែលប្រើចំហាយទឹក NI-E410TRSG

ប្រភពថាមពល 220 - 240 វ៉ុល
ការប្រើប្រាស់ថាមពល 1801 - 2150 វ៉ាត់
ទម្ងន់សុទ្ធ 1.0 kg
វិមាត្រ (ប្រវែង x ទទឹង x កម្ពស់) 25.6 x 11.3 x 13.6 ស.ម
ចំណុះធុងទឹក 200 ម.ល
បាត ទីតាន (ប្រាក់)
កាត់បន្ថយជាតិកាល់ស្យូម មាន
បាញ់ទឹក មាន
ការបាញ់ មាន