ឆ្នាំងអ៊ុត 360° Quick™ ស៊េរី NI-W310TSPSG

NI-W310TSPSG

ឆ្នាំងអ៊ុតច្រើនទិស
ចលនា 360° Quick™

• បាតរាងកោង
• បាតស្រោបទីតាញ៉ូម
• កម្លាំង 220w
• ប្រព័ន្ធការពារកំណក
• ខ្សែបត់បាន 360°

ឆ្នាំងអ៊ុត 360° Quick™ ស៊េរី NI-W310TSPSG

បិទ

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ឆ្នាំងអ៊ុត 360° Quick™ ស៊េរី NI-W310TSPSG
កម្លាំង
2200W
បាត រាងថ្មី
ទីតាញ៉ូម និងរាងកោង
ចំណុះធុងទឹក
200ml

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ឆ្នាំងអ៊ុត 360° Quick™ ស៊េរី NI-W310TSPSG