ឆ្នាំងអ៊ុតដោយប្រើចំហាយទឹកបាញ់បានច្រើនទិសដៅ NI-W410TSBSG

NI-W410TSBSG

ឆ្នាំងអ៊ុតដែលធ្វើចលនាបានច្រើនទិស 360° Quick™

• បាតរាងមូល
• បាតមានថ្នាំកូតទីតានីញ៉ូម
• ថាមពល 2200 វ៉ាត់
• ចំហាយទឹកបញ្ចេញលក្ខណៈបញ្ឈរ
• ចំហាយទឹកបាញ់ / ការសម្អាតដោយខ្លួនឯង
• ប្រព័ន្ធប្រឆាំងនឹងជាតិកាល់ស្យូម
• ខ្សែបត់បាន 360°

បិទ

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ឆ្នាំងអ៊ុតដោយប្រើចំហាយទឹកបាញ់បានច្រើនទិសដៅ NI-W410TSBSG
ពណ៌:
Color:Red:NI-W410TSBSG-R
Color:White:NI-W410TSBSG-W
ថាមពល
2200 វ៉ាត់
បាតដែលមានការច្នៃប្រឌិត
ទីតានីញ៉ូម និងមានរាងមូល
ចំណុះធុងទឹក
200 ម.ល

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ឆ្នាំងអ៊ុតដោយប្រើចំហាយទឹកបាញ់បានច្រើនទិសដៅ NI-W410TSBSG