ការណែនាំអំពីការដំឡើង និងការដំណើរការ / ការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធី

ការណែនាំអំពីការដំឡើង និងការដំណើរការ / ការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធី

FR1 / FC1 ម៉ាស៊ីនបោកគក់ និងសម្ងួត

NA-S106FR1 / NA-S96FR1 / NA-S106FC1 / NA-S96FC1

FR1 / FC1 ម៉ាស៊ីនបោកគក់

NA-V10FR1 / NA-V90FR1 / NA-V10FC1