កាសឥតខ្សែសម្រាប់ប្រើតាមផ្លូវ RP-HTX90N

RP-HTX90N

ជក់អារម្មណ៍ដោយ គ្មានសំឡេងរំខាន ជាមួយស្ដាយ៍ទាន់ សម័យរហូត

កាសឥតខ្សែ HTX90N មានមុខងារលុបបំបាត់សំឡេងរំខាន ធ្វើឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ដូចនៅក្នុងពិភពតន្ត្រី ដែលមានសំឡេងពិរោះរណ្ដំ ទោះបីជានៅមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញបែបណាក៏ដោយ។ ពណ៌ និងរូបរាងស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់គ្រប់ស្តាយ៍ទាំងអស់។ កាស HTX90N ផ្ដល់នូវគុណតម្លៃ តាមរយៈការបញ្ចូលរវាងរូបរាងរេត្រូ និងបច្ចេកវិទ្យាសំឡេងចុងក្រោយបំផុត។

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

កាសឥតខ្សែសម្រាប់ប្រើតាមផ្លូវ RP-HTX90N
ពណ៌:
Color:ពណ៌ខ្មៅ:RP-HTX90NE-K
Color:ពណ៌ស:RP-HTX90NE-W
Color:ពណ៌ខៀវ:RP-HTX90NE-A
ស្ដាយ៍ទំនើបរេត្រូ
រូបរាងទាន់សម័យរួមជាមួយគុណតម្លៃមិនសាបសូន្យ
ទប់ស្កាត់សំឡេងរំខាន
ទប់ស្កាត់សំឡេងរំខានគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់
សំឡេងបាសខ្លាំងពិរោះរណ្ដំ
មុខងារបង្កើនសំឡេងបាស

Get Inspired

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

កាសឥតខ្សែសម្រាប់ប្រើតាមផ្លូវ RP-HTX90NE