កាសពាក់ចូលត្រចៀកប្រភេទ Canal RP-TCM115E

RP-TCM115E

សំឡេងឮច្បាស់ ជាមួយនឹងការទប់ស្កាត់សំឡេងរំខានបានល្អបំផុត

កាសពាក់ត្រចៀកទាំងនេះប្រើមីក្រូហ្វូននៅក្នុងបណ្តាញ ដែលធ្វើឱ្យវាងាយស្រួលប្រើជាមួយស្មាតហ្វូនរបស់អ្នកជាពិសេស ដោយបង្កើតសំឡេងឮច្បាស់ រួមជាមួយនឹងការទប់ស្កាត់សំឡេងរំខានបានល្អបំផុត។

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

កាសពាក់ចូលត្រចៀកប្រភេទ Canal RP-TCM115E
ពណ៌:
Color:ពណ៌ផ្កាឈូក:RP-TCM115-P
Color:ពណ៌ខ្មៅ:RP-TCM115-K
Color:ពណ៌ស:RP-TCM115-W
Color:ពណ៌ខៀវ:RP-TCM115-A
ដ្រាយវើទំហំ 9 mm
មេដែកនីអូឌីមីញ៉ូម សម្រាប់បាសដ៏ឮខ្លាំង
ការរចនាឱ្យពាក់ជាប់ណែនប្រកបដោយផាសុកភាព
ការរចនារាងមូល
មានផាសុកភាពពេលប្រើជាមួយស្មានហ្វូន
បញ្ជាមីក្រូហ្វូន និងពីចម្ងាយ

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

កាសញាត់ចូលត្រចៀកប្រភេទ Canal RP-TCM115E