ម៉ាស៊ីនក្រឡុក MX-KM5060

MX-KM5060

ភ្លក់រសជាតិចម្រុះ
ជារៀងរាល់ថ្ងៃ
និងមានសុខភាពល្អ

បង្កើនបញ្ជីធ្វើម្ហូបរបស់អ្នក ដោយប្រើ
ម៉ាស៊ីនក្រឡុកតែមួយ។ រួមមានទាំងពីរអាហារ
ពិសេសៗ រហូតដល់អាហារសម្រន់ មាន
ម៉ាស៊ីនក្រឡុក MX-KM5060 គឺជាមិត្ត
យល់ចិត្ដធ្វើឱ្យតុអាហាររបស់អ្នកសម្បូរបែប
ជាងមុន និងអាហារសុខភាពល្អ។

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនក្រឡុក MX-KM5060
ផ្លែកាំបិតមាំល្អធ្វើពីដែកថែប
ម៉ូទ័រកម្លាំងខ្លាំង 800W
កម្រិតជាអតិបរមានៃម៉ូទ័រដែលគន្លឹះសុវត្ថិភាពការពារបាន
ប្រដាប់កិនគ្រឿងសើម និងស្ងួត

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនក្រឡុក MX-KM5060