ម៉ាស៊ីនកម្ដៅ NN-DF383BYTE

NN-DF383BYTE

សាកសមសម្រាប់
ទីតាំងតូច និង
មានសមត្ថភាព
ខ្លាំង

• ម៉ាស៊ីនកម្ដៅខ្នាតតូចទ្វេ 23L
• ចន្លោះផ្ទៃធំទូលាយ និងរាបស្មើ (Flat & Wide Cavity)
• ម៉ាស៊ីនកម្ដៅទ្វេ 40°C 100-220°C
• ចម្អិនម្ហូបបានច្រើន
• បច្ចេកវិទ្យា Inverter

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនកម្ដៅ NN-DF383BYTE
23L
កម្រិតចំណុះ
1000 វ៉ាត់
ថាមពលប្រើប្រាស់
483 mm x 310 mm x 396 mm
វិមាត្រខាងក្រៅ W x D x D

Get Inspired

គ្រឿងបន្ថែម

accessory-image

ថាសសំរាប់កម្តៅនិងចម្អិន

ថាសសំរាប់កម្តៅនិងចម្អិន

accessory-image

ចង្អើរទ្រអាហារ

ចង្អើរទ្រអាហារ

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនកម្ដៅ NN-DF383BYTE