រូបភាពរបស់ ម៉ាស៊ីនកម្ដៅ NN-DF383BYTE
ព័ត៌មានលម្អិត Inverter មាន
ផ្ទៃខាងក្នុង Fluoric coating (easy to clean)
ទម្ងន់សុទ្ធ 13.3 kg
មុខងារសំខាន់ៗ សោការពារសុវត្ថិភាពពីកុមារ មាន