ម៉ាស៊ីនកម្ដៅ /អាំងសាច់ NN-GF574MYTE

NN-GF574MYTE

មិនចំណាយពេលចម្អិនយូរ
តាមរយៈការចម្អិនម្ហូបច្រើនមុខក្នុងពេលតែមួយ

• ម៉ាស៊ីនកម្ដៅអាំងសាច់ 27 L
• ចន្លោះផ្ទៃធំទូលាយ និងរាបស្មើ (Flat & Wide Cavity)
• ការចម្អិនម្ហូបច្រើនមុខក្នុងពេលតែមួយ
• មុខងារចម្អិនម្ហូបស្វ័យប្រវត្តិចំនួន23
• ការគ្រប់គ្រងថាមពលជាក់លាក់
• ការរចនាត្រង់ស្មើ និងច្បាស់
• ភ្លើង LED

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនកម្ដៅ /អាំងសាច់ NN-GF574MYTE
ចន្លោះផ្ទៃធំទូលាយ និងរាបស្មើ (Flat & Wide Cavity)
ការចម្អិនម្ហូបច្រើនមុខក្នុងពេលតែមួយ
មុខងារចម្អិនម្ហូបស្វ័យប្រវត្តិចំនួន23

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនកម្ដៅ /អាំងសាច់ NN-GF574MYTE