រូបភាពរបស់ ម៉ាស៊ីនកម្ដៅ /អាំងសាច់ NN-GF574MYTE

ម៉ាស៊ីនកម្ដៅ /អាំងសាច់ NN-GF574MYTE

ព័ត៌មានលម្អិត ទម្ងន់សុទ្ធ ប្រហែល 12.7 kg