ម៉ាស៊ីនកម្ដៅ NN-SF564WYTE

NN-SF564WYTE

មានផ្ទៃដាក់ម្ហូបធំជាងមុនជាមួយការរចនាថ្មី ផ្ទៃធំទូលាយ និងរាបស្មើ (Flat & Wide Cavity)

• ម៉ាស៊ីនកម្ដៅអាំងសាច់ 27 L
• ចន្លោះផ្ទៃធំទូលាយ និងរាបស្មើ (Flat & Wide Cavity)
• ការគ្រប់គ្រងថាមពលជាក់លាក់
• ការរចនាត្រង់ស្មើ និងច្បាស់
• ភ្លើង LED

ម៉ាស៊ីនកម្ដៅ NN-SF564WYTE

បិទ

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនកម្ដៅ NN-SF564WYTE
ម៉ាស៊ីនកម្ដៅទំហំផ្ទុក 27 L
ចន្លោះផ្ទៃធំទូលាយ និងរាបស្មើ (Flat & Wide Cavity)
ការគ្រប់គ្រងថាមពលបានជាក់លាក់

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនកម្ដៅ NN-SF564WYTE