រូបភាពរបស់ ម៉ាស៊ីនកម្ដៅ NN-SF564WYTE

ម៉ាស៊ីនកម្ដៅ NN-SF564WYTE

ព័ត៌មានលម្អិត អ៊ីនវើទ័រ មាន
វិមាត្រខាងក្រៅ (W x D x H) ប្រហែល 11.8 kg