កំសៀវ NC-SK1

NC-SK1

រីករាយជាមួយ
ពេលវេលាផឹកតែ បានគ្រប់ពេលវេលា

ឥឡូវនេះ អ្នកអាចដាំទឹកបានច្រើន
ក្នុងកម្រិតដែលអ្នកពេញចិត្ត ដើម្បីអាចឱ្យគ្រួសារ
ទាំងមូលញ៉ាំតែជុំគ្នាប្រកបដោយក្ដីរីករាយ។

កំសៀវ NC-SK1

បិទ

ព័ត៌មានផលិតផល

កំសៀវ NC-SK1
បាតវិល 360 ដឺក្រេអាចផ្ដាច់ចេញបាន
ផ្ទាំងបង្ហាញកម្រិតទឹកពីរ
ប៊ូតុងរុញមួយ សម្រាប់បើកគម្រប