ព័ត័មានផលិតផល

MK-5076MWSG
មុខងារ 6
ផ្លែកាំបិត5
ចំណុះកែវផ្ទុក 800ml