រូបភាពរបស់ MK-5076MWSG
ប្រភពថាមពល ឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់ថាមពល 50-60 Hz
កម្រិតប្រើប្រាស់ថាមពល 210-230 W
ការគ្រប់គ្រងល្បឿន 1+Pulse
ចំណុះកែវផ្ទុក 800 ml (សារធាតុរាវ)
វិមាត្រ (ទទឹងxជម្រៅxកម្ពស់) 20.3x32.4x34.0 cm
ទម្ងន់ 3.4 kg
គ្រឿងបង្គុំ ផ្លែកាំបិត5