ព័ត៌មានផលិតផល

MK-MG1300WTN
កម្លាំងកិនខ្លាំង
ប៊ូតុងបិទបើក ងាយស្រួលប្រើ (Tumbler Switch)
មុខកាំបិតកាត់ 3 ប្រភេទ (ដុំធំ/ ដុំតូច/ ម៉ត់)