ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី SR-Y22FGLSW/RSW/FSW

SR-Y22F

អាហារឆ្ងាញ់ពិសាជាមួយការបញ្ជាដ៌ងាយស្រួល

• ដាក់អង្ករបាន 12 កែវ
• មាន Themostat សម្រាប់គ្រប់គ្រង
• សីតុណ្ណភាពបានត្រឹមត្រូវ
• បច្ចេកវិទ្យាផ្ដាច់កម្ដៅ ដើម្បីការពារឆ្នាំង
• កុំឱ្យឆេះ
• មុខងារ “រក្សាកម្ដៅ” ៖ រហូតដល់ 5 ម៉ោង
• គម្របអ៊ីណុក

ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី SR-Y22FGLSW/RSW/FSW

បិទ

ព័ត៌មានផលិតផល

ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី SR-Y22FGLSW/RSW/FSW
ពណ៌:
Color:Silver:SR-Y22FGLSW
Color:ក្រហមច្រាល:SR-Y22FGRSW
Color:ខៀវ:SR-Y22FGFSW
មាន Thermostat សម្រាប់គ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពបានត្រឹមត្រូវ
មុខងារ ”រក្សាកម្ដៅ”
គម្របអ៊ីណុក

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី SR-Y22FGLSW/RSW/FSW