កែវ LEICA DG SUMMILUX Lens H-X015

កែវ LEICA DG SUMMILUX Lens H-X015

បិទ

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

កែវ LEICA DG SUMMILUX Lens H-X015
ពណ៌:
Color:Black:
Color:ប្រាក់:H-X015-S
15mm / 30mm (ដូចកាមេរ៉ា 35mm)
ប្រវែងប្រសព្វ
F1.7
រន្ធពន្លឺអតិបរមា
φ46mm / 1.81 in
ទំហំតម្រង

Get Inspired

ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កែវ LEICA DG SUMMILUX Lens H-X015
Camera: DMC-GM1 | 1/320 sec, F1.7, ISO 200
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កែវ LEICA DG SUMMILUX Lens H-X015
Camera: DMC-GM1 | 1/80 sec, F1.7, ISO 200
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កែវ LEICA DG SUMMILUX Lens H-X015
Camera: DMC-GM1 | 1/160 sec, F1.7, ISO 200
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កែវ LEICA DG SUMMILUX Lens H-X015
Camera: DMC-GM1 | 1/125 sec, F1.7, ISO 200
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កែវ LEICA DG SUMMILUX Lens H-X015
Camera: DMC-GM1 | 1/100 sec, F1.7, ISO 200
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កែវ LEICA DG SUMMILUX Lens H-X015
Camera: DMC-GM1 | 1/13 sec, F1.7, ISO 200
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កែវ LEICA DG SUMMILUX Lens H-X015
Camera: DMC-GM1 | 1/60 sec, F3.5, ISO 200
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កែវ LEICA DG SUMMILUX Lens H-X015
Camera: DMC-GM1 | 1/125 sec, F5.6, ISO 200

គ្រឿងបន្ថែម

accessory-image

DMW-LND46

តម្រង ND

accessory-image

DMW-LPL46

តម្រង PL

accessory-image

DMW-LMC46

តម្រង MC

accessory-image

DMW-LFC46

គម្របកែវថត

accessory-image

DMW-LRC1

គម្របខាងក្រោយរបស់កែវថត

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

កែវ LEICA DG SUMMILUX Lens H-X015