កែវ LEICA DG ស៊េរី H-X1025GC

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

កែវ LEICA DG ស៊េរី H-X1025GC
10-25mm / 20-50mm (ដូចកាមេរ៉ា 35mm)
ប្រវែងប្រសព្វ
F1.7
រន្ធពន្លឺអតិបរមា
φ77mm
ទំហំតម្រង

Get Inspired

Showcasing the Potential of LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

កែវ LEICA DG ស៊េរី H-X1025GC