ឡេន LUMIX G ស៊េរី H-XA025GC

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ឡេន LUMIX G ស៊េរី H-XA025GC
25 mm / 50 mm
(ដូចកាមេរ៉ា 35mm)
ប្រវែងប្រសព្វ
F1.4
រន្ធពន្លឺអតិបរមា (Max Aperture)
φ 46 mm
ទំហំតម្រង

គ្រឿងបន្ថែម

accessory-image

DMW-LFC46

គម្របមុខកែវថត

accessory-image

DMW-LMC46

អ្នកការពារ MC

accessory-image

DMW-LND46

តម្រង ND

accessory-image

DMW-LPL46

តម្រង PL

accessory-image

DMW-LRC1

គម្របក្រោយកែវថត

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ឡេន LUMIX G ស៊េរី H-XA025GC