ម៉ាស៊ីនក្រឡុក MX-M210SSG

MX-M210SSG

កិនចូលគ្នាបានយ៉ាងម៉ត់ល្អ

• ផ្លែកាំបិតអ៊ីណុកមាំល្អ
• ប្រដាប់កូរងាយស្រួលច្របល់
• ប៊ូតុងបើកនិងបិទដ៏សាមញ្ញ
• ឌីសុងទ័រ និងសោសុវត្ថិភាព
• ថូភ្លោះ និងប្រដាប់កិនស្ងួត

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនក្រឡុក MX-M210SSG
ប៊ូតុងបើក/បិទនៅចំកណ្តាល
ការរចនាដើម្បីការពារសុវត្ថិភាព
ថូភ្លោះ និងប្រដាប់កិនស្ងួត

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនក្រឡុក MX-M210SSG