ម៉ាស៊ីនក្រឡុក MX-V300KSG

MX-V300KSG

របៀបរស់នៅបែបឆ្លាតវៃ ទំនើប និងរហ័ស

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនក្រឡុក MX-V300KSG
ម៉ឺនុយស្វ័យប្រវត្តិ 5 មុខ
ប្រដាប់កិនគ្រឿងស្ងួត និងសើម
2.0L (សមត្ថភាពកិនក្រឡុក 1.5L)

Get Inspired

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនក្រឡុក MX-V300KSG