ឱកាសការងារ

មុខតំណែង

កាលបរិច្ចេទឈប់ទទួលពាក្យ

ចំនួនដែលត្រូវការ

16-Nov-2020

1

ប្រសិនបើអ្នកមានបំណងចង់ធ្វើការជាមួយយើង អ្នកអាចទាក់ទងមកយើងខ្ញុំបានជានិច្ចតាមរយៈ៖
អ៊ីមែល៖ tetsuya.kaburaki@kh.panasonic.com
សូមអរគុណចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក!

Marketing manger

Job Category

Marketing

Job Title

Marketing manger

Company Name

Branch of Panasonic Asia Pacific Pte. Ltd

Work Place

Exchange Square 15th Floor, St.106, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh

Number required

1

JOB OVERVIEW

The job-holder contribute to sales increase of electrical home appliance products by developing marketing strategy and cooperating with team members and external stake holders.

Job Description
● Cooperate with retailers
   Build good relationship with retailers
● Manage PSI
 Manage purchase qty, sales qty and inventory. Maintain healthy inventory level and achieve sales target at the same time.
● Develop marketing strategy
 Analyse market, competitor, consumers etc and find out issue and solution.
● Develop annual plan
 Based on marketing strategy, develop annual plan of product category in charge.
● Product training
   Conduct product training to retailers/staff

Qualifications/ Requirements
<Must>
● Be good with calculating figures
● Have ability to think strategically/logically
● Have sense of responsibility for work and patience.
● Be able to pay attention to details of business documents 
● Have basic PC skills(Word, Excel, Power Point)
● Be willing to work in Panasonic for many years

<Preferred>
● Have PSI management experience
● Have marketing/sales experience

Work Location
Phnom Penh

Contact & Application
tetsuya.kaburaki@kh.Panasonic.com
Language for application: English