ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ម៉ូដែល NA-F80VB7HRG

NA-F80VB7HRG

ផ្តល់ភាពងាយ
ស្រួលជាមួយសមត្ថ
ភាពបោកគក់ខ្ពស់

close
^

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ម៉ូដែល   NA-F80VB7HRG
Eco Aquabeat
ការបោកគក់ដែលមានកម្លាំងខ្លាំង
និងចរន្តទឹកបោកបីតង់
Aqua Spin Rinse
ការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងកម្រិតអប្បបរមា នៅពេលជម្រះសម្លៀកបំពាក់
ចំណុះផ្ទុក 8.0kg
ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ស្វ័យប្រវត្តិ

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ម៉ូដែល NA-F80VB7HRG