Kokybės gerinimas ir gaminių saugos užtikrinimas

Bendrovė „Panasonic“ didžiausią prioritetą skiria savo gaminių saugai
ir gamina išties klientams naudingus gaminius.

Bendrovei „Panasonic“ labai svarbi jos gaminių kokybė ir ji stengiasi kurti saugius ir patikimus gaminius, kuriuos mūsų klientai visame pasaulyje galėtų panaudoti bet kokioje situacijoje.

Todėl „Panasonic“ kokybės politikoje sakoma, kad bendrovė „išties tenkina savo klientų poreikius, tiekdama klientams ir bendruomenei nuolat reikalingus gaminius ir paslaugas“. Įgyvendindama atskirą bazinę gaminių saugos politiką „Panasonic“ taip pat užtikrina, kad visoje „Panasonic“ įmonių grupėje būtų kruopščiai laikomasi kokybės ir gaminių saugos idealų.

Siekiant įgyvendinti šią politiką praktiškai, prižiūrimos generalinio kokybės direktoriaus visos įmonės įsidiegė veiklos vykdymo sistemas, užtikrinančias kiekvienos jų atsakomybę ir savireguliaciją. Be to, „Panasonic“ laikas nuo laiko rengia „kokybės strategijos posėdžius“ ir „kokybės vadovų posėdžius“, kuriuose stiprinamas grupės įmonių bendradarbiavimas ir remiamos pastangos gerinti kokybę.

Siekdama, kad jos gamybos procesuose gaminių saugai būtų teikiama didžiausia pirmenybė, 2012 m. „Panasonic“ reorganizavo Bendrąjį gaminių saugos komitetą ir įsteigė jam pavaldžias Saugos technologijų darbo grupę ir Saugos standartų darbo grupę. Naudodama šias darbo grupes bendrovė sukūrė giliai integruotas saugos technologijas ir parengė susijusius gaminių saugos standartus, dėl kurių sistema tapo tobulesnė ir nuoseklesnė. Dėl nuolatos augančio saugos funkcijų poreikio automobiliuose, robotuose ir kituose gaminiuose, „Panasonic“ skatina saugos standartų sertifikatų įsigijimą per grupės vidinius partnerių tinklus, kad būtų užtikrinta sauga šiose gaminių kategorijose.

Mažai tikėtinu atveju įvykus su gaminiu susijusiam nelaimingam atsitikimui, „Panasonic“ nedelsiant patvirtina su incidentu susijusius faktus, išanalizuoja priežastis ir atlieka bandymus. Jei bendrovė nustato, kad su gaminiu susijęs nelaimingas atsitikimas yra rimtas, apie tai skubiai ir tiksliai informuojama bendrovės vadovybė ir susijusios valdžios institucijos. Tuo pat metu „Panasonic“ įmonių grupė vieningai imasi visų reikalingų priemonių, kad užtikrintų savo klientų saugą.

Sužinokite daugiau:

Ryšiai su klientais

Remdamiesi savo „nuoširdaus aptarnavimo“ filosofija,

užtikriname klientų pasitikėjimą, ramybę ir pasitenkinimą.

„Panasonic“ valdymo filosofija siekiama pasitarnauti bendruomenei gaminiais ir paslaugomis, pirmenybę visada teikiant klientui. Remdamasi šia filosofija mūsų bendrovė stengiasi, kad klientai būtų kuo labiau patenkinti, ir siūlo viso pasaulio žmonių gyvenimą praturtinančius gaminius, sprendimus ir paslaugas.

Pasauliniame klientų aptarnavimo tinkle siūlydama remonto ir klientų aptarnavimo paslaugas, „Panasonic“ siekia nuoširdumo, tikslumo ir greitumo, veikdama nuolankiai ir supratingai. Aptarnaujant klientus vadovaujamasi bendrovės įkūrėjo perduotu „nuoširdaus aptarnavimo“ principu. Todėl bendrovei yra svarbiausia užtikrinti klientų pasitikėjimą, ramybę ir pasitenkinimą.

Be to, „Panasonic“ parengė ISO 10002 standarto reikalavimus atitinkančias Pagrindines bendravimo su klientais taisykles, kuriose aprašoma, kaip visoje įmonių grupėje reaguoti į klientų prašymus ir skundus. Remdamiesi Pagrindinėmis bendravimo su klientais taisyklėmis įdiegėme ISO standartus atitinkančias valdymo sistemas ir pritaikėme jas prie kiekvienos šalies ar regiono teisinių sistemų reikalavimų.

Su klientų pasitenkinimu susijusią veiklą prižiūri „Panasonic“ vykdomasis direktorius, o ši veikla vykdoma bendradarbiaujant su pagrindiniu įmonės biuru ir kitomis priklausančiomis įmonėmis.  „Panasonic“ pardavimo įmonių klientų pasitenkinimą vertinantys skyriai visame pasaulyje renka informaciją, susijusią su vietoje teikiamomis paslaugomis ir jų kokybe, taip pat su klientų prašymais ir kt. Ši informacija panaudojama gaminių kokybei ir saugai užtikrinti, taip pat ji padeda kuriant kiekvienos rinkos klientų poreikius atitinkančius gaminius.

Japonijoje klientų pasitenkinimą vertinančio skyriaus darbuotojai dalijasi savo sukauptomis žiniomis ir patirtimi, siekdami geresnio klientų aptarnavimo.

„Panasonic“ naudoja įvairius būdus klientų nuomonei išanalizuoti. Derindama veiksmus su savo gaminių planavimo, projektavimo, gamybos ir kokybės skyriais bei rinkodaros ir pardavimų skyriais, šios analizės rezultatus ji panaudoja gaminių kūrimui, funkcionalumui, kokybei, naudojimo vadovams, naujiems katalogams ir rinkodaros veiklai tobulinti.

„Panasonic“ vertina su klientų nuomone susijusią veiklą kaip praktinį savo valdymo filosofijos pritaikymą, siekiant, kad jos klientai būtų labiau patenkinti. Bendrovė skatina visus savo darbuotojus domėtis klientų nuomone visuose savo darbuose.

Sužinokite daugiau:

Informacijos saugumas ir asmens duomenų apsauga

Didžiausią dėmesį skiriame informacijos saugumo priemonėms, kad apsaugotume nuo žalos savo klientus, verslo partnerius ir kitus asmenis.

„Panasonic“ puikiai žino apie asmeninės ir kitos jai klientų patikėtos informacijos apsaugos svarbą. Įmonėje buvo sukurta informacijos apsaugos sistema ir siekiama informaciją visoje įmonių grupėje tvarkyti tinkamai nustatant ir įgyvendinant visuotinai taikomas taisykles.

„Panasonic“ siekia kelti savo darbuotojų žinių ir kompetencijos lygį ir rengdama mokymus supažindina juos su tinkamu informacijos tvarkymu. Šių mokymų metu, atsižvelgiant į pareigas organizacijoje ir darbą su asmenine bei kita „Panasonic“ patikėta informacija, visos grupės darbuotojai supažindinami su naujomis rizikos formomis.

Atsižvelgdama į numatomą daiktų interneto (DI) sektoriaus augimą ir jausdama atsakomybę prieš visuomenę, „Panasonic“ vykdo iniciatyvas, kuriomis duomenys tvarkomi saugant privatumą, nes gali tekti apdoroti vis daugiau asmeninių duomenų, pvz., gyvenimo žurnalų.

Sužinokite daugiau:

Atsakingi viešieji ryšiai ir reklama

„Panasonic“ prekės ženklo vertės didinimas
plečiant sąžiningą ir tikslią įmonės komunikaciją.

Pastaraisiais metais pasaulyje nuskambėjo keli su įmonėmis susiję skandalai, todėl dabar visuomenė dideles korporacijas vertina kaip niekad griežtai. Visuomenė pradėjo energingai kelti klausimus dėl korporacijų valdymo, įmonių socialinės atsakomybės, veiklos metodų ir paties verslo valdymo būdo. Reaguojant į tai, tinkama įmonių komunikacija tapo svarbi kaip niekad.

„Panasonic“ elgesio kodekse nurodoma toliau aprašyta politika, kurios būtina laikytis bendraujant įmonės vardu.
1) Komunikacija
Įmonės komunikacijoje su visuomene, kuri susideda iš ryšių su visuomene ir reklamos, mes sąžiningai ir tiksliai informuojame apie pagrindinę savo verslo politiką, taip pat apie gaminius, paslaugas ir technologijas, siekdami geriau informuoti savo klientus ir kitus suinteresuotuosius subjektus bei taip padidinti savo prekių ženklų vertę. Taip pat mes nuolat išklausome visuomenės ir jai tarnaujame, kad daugiau sužinotume ir atspindėtume jos nuomonę savo versle, rinkodaroje ir pardavimo veikloje.
2) Sąžiningas turinys ir teiginiai
Mes neskelbiame apgaulingų, klaidinančių, nesąžiningų ar neteisingų teiginių. Mūsų reklama negali būti įžeidžianti arba politinio ar religinio pobūdžio.
3) Kūrybingumas ir naujovės
Įmonės komunikacijoje mes sieksime plėtoti ir demonstruoti mūsų kūrybingumą ir naujoves, kad klientai suvoktų, jog gali pasikliauti mūsų prekių ženklais.

Sužinokite daugiau:

Sąžininga darbo praktika

Laikydamiesi teisės aktų ir savo įmonės filosofijos,
mes siekiame pamažu tobulinti socialines normas ir skatinti sąžiningą verslo praktiką.

Įmonės veiklai plečiantis visame pasaulyje, kartas nuo karto įvyksta ir netinkamų dalykų. Jie nutinka ne tik dėl tyčinės nesąžiningos ar nusikalstamos veiklos, bet ir dėl supratimo arba žinių stokos. „Panasonic“ įsitikinimu, teisės aktų, reglamentų ir mūsų įmonės filosofijos laikymasis yra būtinas mūsų veiklos pagrindas. Savo tikslų siekiame laikydamiesi šių taisyklių, kad visose pasaulio šalyse ir regionuose būtų skatinama sąžininga verslo praktiką ir kuriama tvari visuomenė. Tai yra „Panasonic“ elgesio kodeksas, kuris apima visas EBPO (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos) rekomendacijas daugiašalėms įmonėms ir kitas normas.

Vadovaudamiesi šiuo elgesio kodeksu, sukūrėme pasaulinį tinklą, kurį sudaro teisės skyriai, direktoriai ir vykdomieji vadovai, prižiūrintys, kad būtų laikomasi šio elgesio kodekso, ir kiti asmenys, atsakingi už įvairių kitų mūsų įmonės funkcijų priežiūrą, verslo padaliniai ir regioninės būstinės už Japonijos ribų.

Kiekvienais metais rugsėjo mėnuo yra skelbiamas „Informuotumo apie atitiktį mėnesiu“, kuris pasižymi tuo, kad per jį stipriname savo supratimą apie būtinybę laikytis etinių ir teisinių reikalavimų. Per šį mėnesį mes vykdome „Informuotumo apie atitiktį apklausą“, kad patikrintume, kaip gerai darbuotojai visame pasaulyje yra informuoti apie reikalavimų laikymosi svarbą. Taip pat kasmet visame pasaulyje tikriname kaip laikomasi „Panasonic“ elgesio kodekso ir kaip jis įgyvendinamas praktiškai.

Be to, siekdami išvengti netinkamų įvykių ir greitai priimti sprendimus, esame paruošę karštąsias linijas informatoriams iš Japonijoje ir užsienyje veikiančių įmonės padalinių bei mūsų verslo partnerių.

Taip mes stengiamės geriau suprasti problemas ir imtis iniciatyvų, kad pagerintume rezultatus vietos lygmeniu. Šiuos sprendimus visapusiškai taikome ir įmonių grupės pagrindinio biuro lygmeniu ir įgyvendiname juos socialinėmis sąlygomis pagrįstose visai korporacijai taikomose priemonėse. Šiuo metu svarbiausiomis temomis laikome „kartelių prevenciją“ ir „valdžios atstovų kyšininkavimo prevenciją“.

Sužinokite daugiau:

Pagarba žmogaus teisėms

„Panasonic“ parengė konkrečias su žmogaus teisėmis susijusias taisykles ir
sukūrė šiai politikai skirtą valdymo sistemą.

Tarptautinėje visuomenėje pagarba žmogaus teisėms yra pagrindinė taisyklė, o pagarba klientų ir darbuotojų teisėms yra svarbi kiekvienai pasaulinei įmonei.

„Panasonic“ savo elgesio kodekse aiškiai nustatė, kad „privalome gerbti žmogaus teises ir dėti visas pastangas, kad suprastume, pripažintume ir gerbtume įvairias skirtingų šalių ir regionų, kuriuose vykdome veiklą, kultūras, religijas, požiūrius, teisės aktus ir reglamentus“. „Panasonic“ remia pagrindinius principus, nustatytus Jungtinių Tautų Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje ir Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) pagrindinių darbo teisių ir principų deklaracijoje, ir EBPO rekomendacijas daugiašalėms įmonėms. Daugelis šiose deklaracijose įkūnytų principų ir rekomendacijų yra įtraukti į „Panasonic“ elgesio kodeksą. Su žmogaus teisėmis susijusiomis idėjomis vadovaujamasi ir „Panasonic“ valdyme. Tai reiškia, kad remiamasi ir JT verslo ir žmogaus teisių pagrindiniais principais, kuriuos 2011 m. birželio mėn. priėmė JT žmogaus teisių taryba.

2015 fiskaliniais metais „Panasonic“ pradėjo taikyti „Pasaulinę žmogaus teisių ir darbo jėgos politiką“ ir jos laikydamasi įdiegė atitinkamą valdymo sistemą. Be kitų elementų, šioje sistemoje atskirai išdėstomos procedūros, kad būtų tinkamai įvertinta rizika ir poveikis žmogaus teisėms, atliekant pavojams nustatyti skirtas vidines įsivertinimo patikras, ištaisant nustatytas pavojingas sritis ir nuolatos vykdant tobulinimus. Nuo 2016 fiskalinių metų pradžios „Panasonic“ visame pasaulyje pradės laipsniškai taikyti šią sistemą darbo vietose.

Už žmogaus teisių iniciatyvų rėmimą atsako generalinis direktorius. Už šią sritį atsakingi skyriai yra „Panasonic“ pagrindinėje būstinėje veikiantis Žmogiškųjų išteklių ir pramonės ryšių skyrius ir visuose verslo padaliniuose veikiantys žmogiškųjų išteklių skyriai. Taip pat kiekvienoje įmonėje ir verslo padalinyje yra įsteigtas konsultacinis skyrius, kad darbuotojai galėtų ateiti ir aptarti problemas dėl seksualinio priekabiavimo, piktnaudžiavimo galia ir pasitarti įvairiausiomis kitomis su žmogaus teisėmis susijusiomis temomis. Be to, siekiant apsaugoti darbuotojų teises, draudžiama bet kokio pobūdžio diskriminacija, o į politiką yra įtrauktos ir temos, susijusios su darbo valandų ir darbo užmokesčio valdymu.

Prisidėdama prie savo darbuotojų pastangų šioje srityje, „Panasonic“ bendradarbiaus su savo tiekėjais visame pasaulyje, kad būtų gerbiamos žmogaus teisės ir tinkamai suprantami įvairių šalių įstatymai ir darbo praktika.

Sužinokite daugiau:

Žmogiškųjų išteklių vystymas ir įvairovės skatinimas

Žmogiškųjų išteklių vystymą ir įvairovę skatinančios veiklos rėmimas
kad visi darbuotojai, neatsižvelgiant į jų amžių, lytį ar tautybę, galėtų išnaudoti savo gebėjimus.

„Panasonic“ plečia savo veiklą, todėl būtina sukurti žmogiškųjų išteklių vystymą skatinančią organizacijos kultūrą, kad kiekvienas darbuotojas galėtų panaudoti visus savo gebėjimus tolesniam įmonės vystymuisi.
„Panasonic“ mano, kad įvairovės skatinimas yra būtina jos verslo strategijos dalis, todėl kiekvienam, kas tik nori ir gali, siūlo daugybę galimybių ir aktyviai siekia sukurti darbui palankią aplinką.
2011 fiskaliniais metais „Panasonic“ apibendrino šį požiūrį kaip „Pasaulinę įvairovės politiką“. Nuo tada ši politika įgyvendinama visame pasaulyje.

Pasaulinė įvairovės politika

„Panasonic“ įmonių grupė dabar yra viena iš pirmaujančių įmonių grupių pasaulyje. Ji siūlo plačią įvairių kasdieniame gyvenime naudojamų elektronikos gaminių įvairovę. Siekiant prisidėti prie visuomenės pažangos ir praturtinti žmonių gyvenimą įvairiais gamybiniais sprendimais, kiekvienas darbuotojas yra svarbus savo atliekamose pareigose ir remiant „Panasonic“ verslą.
„Panasonic“ dirba įvairūs žmonės, pavyzdžiui, skirtingų tikėjimų, kultūrų ir asmeninių istorijų, todėl jie išsiskiria skirtingais gebėjimais ir skirtingomis savybėmis, kurias lemia tokia veiksniai kaip lytis, amžius, rasė, tikėjimas, religija, tautybė, seksualinė orientacija ir lytinis tapatumas. Kiekvieno asmens idėjos skiriasi ir dalydamiesi šiomis skirtingose šalyse ir verslo srityse kylančiomis idėjomis mes galime sukurti daugiau novatoriškos vertės. Todėl „Panasonic“ ir toliau bus tokia įmonių grupė, kurioje bendromis pastangomis kaupiama išmintis ir skatinamos inovacijos. Mes labai tikimės, kad remdamiesi savo skirtinga mąstysena ir požiūriu sugebėsime savo klientams pateikti tokių gaminių ir paslaugų, kokių negalėtų pasiūlyti niekas kitas.
Norint tai pasiekti, svarbu visose šalyse ir regionuose suteikti galimybę pasižymėti motyvuotiems žmonėms, nepaisant jų lyties, tautybės ar kitų savybių. Mes išplėtėme savo veiklą įvairiose srityse, kad geriausiai išnaudotume kiekvieno darbuotojo asmenybę ir gebėjimus, ir kad visiems padėtume siekti laimėjimų mūsų įmonių grupėje. Mes ir toliau stengsimės tapti „Labiausiai įvairovę skatinančia įmone kiekvienoje šalyje ir kiekviename regione“.

Kandidatų į vadovus atrankai ir jų kvalifikacijos kėlimui „Panasonic“ visame pasaulyje parengė bendrus standartus, sistemas, procesus ir IT priemones. Įmonė atranda ir puoselėja tinkamiausius kandidatus, neatsižvelgdama į jų lytį, amžių ir tautybę, ir stengiasi, kad jos darbuotojai galėtų planuoti karjerą ir kilti karjeros laiptais.

Naudodamasi bendru standartu „Panasonic“ sukūrė kandidatų į pagrindines įmonių grupės pareigybes kiekybinius vertinimo mechanizmus. Visos tam tikro ar aukštesnio lygmens pareigos yra laikomos „vadovaujamosiomis“ ir korporacijos padalinys prižiūri dabartinius vyresniuosius vadovus ir būsimus kandidatus į šias pareigas. Be to, bendrovė yra įsteigusi „Talentų valdymo komitetą“, kaip vietą, kurioje objektyviai, skaidriai ir atvirai aptariami ir apsvarstomi kandidatų į svarbiausias pareigybes karjeros ir paaukštinimo klausimai.

Sužinokite daugiau:

Profesinė sveikata ir darbo sauga

Profesinės sveikatos ir darbo saugos skatinimas,
siekiant visiems darbuotojams sukurti patogią ir saugią darbo vietą bei gerovę.

Vienas iš svarbiausių uždavinių įmonėms – sukurti saugią ir patogią darbo vietą ir palaikyti savo darbuotojų fizinę ir dvasinę sveikatą.

„Panasonic“ įmonių grupės profesinės sveikatos ir darbo saugos valdymo tikslas – skatinti patogią ir saugią darbo vietą, taikant pažangiausią geriausiąją patirtį, kuri pagerintų įmonių grupės darbuotojų gerovę ir paskatintų verslo vystymąsi. Be to, įmonių grupė savo taisyklėse nustatė, kad ji atidžiai vertins visu etatu „Panasonic“ patalpose dirbančių subrangovų darbuotojų sveikatą ir saugą.

Siekdama palaikyti ir sustiprinti pastangas profesinės sveikatos ir darbo saugos srityje, „Panasonic“ beveik visose savo gamyklose visame pasaulyje įgyvendino profesinės sveikatos ir darbo saugos valdymo sistemą. Bendrovės gamyklose įdiegtas sistemas visų pirma sudaro „Panasonic“ profesinės sveikatos ir darbo saugos sistema, kuri apima unikaliu bendrovės požiūriu papildytą OHSAS18001 standartą. Kliento pageidavimu, „Panasonic“ savo gamykloms taip pat gauna išorinį OHSAS18001 sertifikatą.

Naudodama šią sistemą „Panasonic“ visiems darbuotojams aiškiai nurodo jų pareigas ir atsakomybę, skatindama dalyvauti su sveikata ir sauga susijusioje veikloje. Sistema taip pat apima periodinę gamyklų apžvalgą, kurią vykdo direktoriai, kad bendrovė prireikus galėtų peržiūrėti jų veiklą. „Panasonic“ reguliariai – bent kartą per metus – atlieka rizikos vertinimą, kad atrastų likusius pavojus darbo vietoje ar profesines ligas ir ryžtingai, pradėdama nuo didžiausių problemų, sumažintų šią riziką. Be to, darbo vietoje įvykus nelaimingam atsitikimui, „Panasonic“ pasidalija šia informacija kaip praktiniu pavyzdžiu korporacijos intraneto tinkle, kad galėtų imtis veiksmų, apsaugančių nuo tokios situacijos pasikartojimo visose kitose jos gamyklose.

„Panasonic“ įmonių grupėje už profesinę sveikatą ir darbo saugą atsakingi darbuotojai dalyvauja kasmetiniame Darbuotojų sveikatos ir profesinės sveikatos ir darbo saugos forume, kur kartu mokosi iš praktinių atvejų įvairiose gamyklose, dalyvauja atvykusių instruktorių paskaitose ir užsiima kita veikla, kad pagilintų savo žinias ir praktiškai jas pritaikytų kiekvienoje gamykloje.

Sužinokite daugiau:

Atsakinga tiekimo grandinė

Stengiamės sukurti tvarią tiekimo grandinę vykdydami ĮSA pirkimus
ir bendradarbiaudami su savo tiekėjais.

Šių dienų pasaulyje žaliavų ir detalių pirkimas yra būtina gamybos įmonės veiklos dalis. „Panasonic“ primygtinai reikalauja, kad vykdant šią veiklą būtų laikomasi tam tikrų socialinių pareigų, pvz., pagarbos žmogaus teisėms ir aplinkai.

Todėl dabar nebepakanka tik išskirtinės kokybės ir technologijų. Dabar „Panasonic“ stengiasi vykdyti verslą tik su tais tiekėjais, kurie vykdo savo socialinius įsipareigojimus šiose penkiose srityse: švarūs pirkimai, ekologiški pirkimai, teisės aktų ir socialinių normų laikymasis, informacijos saugumas ir pagarba žmogaus teisėms, darbuotojams bei profesinės sveikatos ir darbo saugos užtikrinimas.

Siekdami, kad pirkimus vykdantys darbuotojai geriau suprastų ĮSA pirkimų esmę, ir siekdami pagerinti žinias apie ĮSA pirkimus, parengėme įmonės vidaus taisykles ir vadovus apie ĮSA pirkimus, taip pat išplatinome reikiamą informaciją per įvairius leidinius, intraneto tinklą bei mokomuosius užsiėmimus.

2016 m. kovo mėn. „Panasonic Group“ paskelbė CSR reikalavimus, kurie buvo sukurti siekiant apibrėžti mūsų poziciją dėl CSR tiekimo, kurios savo tiekėjų prašome laikytis. Šis dokumentas vadinamas „Panasonic“ tiekimo grandinės CSR skatinimo principai“ (toliau – „Tiekimo principai“), o jame pateikiamos nuorodos į tarptautinius standartus ir rinkoje taikomus standartinius metodus.

Šie Tiekimo principai parašyti japonų, anglų, kinų, tajų, vietnamiečių ir indoneziečių kalbomis. Juos siunčiame visiems savo tiekėjams el. paštu ir būtinai jiems apie tai pranešame, be to, šie principai skelbiami ir mūsų svetainėje.

Taip pat rengiame CSR tiekėjų susitikimus Kinijoje ir pietryčių Azijoje. Kinijoje susitikime dalyvavo apie 400 tiekėjų, o pietryčių Azijoje ir Indijoje – apie 3 000.

Jei reikia išsamesnės informacijos, apsilankykite mūsų skiltyje „Tiekėjams“, kurioje pateikiama informacija apie tiekimą.

Susijusios nuorodos

Be to, dėl mineralų, kuriuos išgaunant finansuojamos organizacijos, deramai nesilaikančios žmogaus teisių, kenkiančios aplinkai, vykdančios korupcinę ir kitą neetišką veiklą konfliktų zonose, mes stengiamės laikytis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) išsamaus tikrinimo rekomendacijų dėl atsakingo naudingųjų iškasenų tiekimo iš konfliktų zonų ir didelės rizikos regionų.

Dėdami šias pastangas kartu su savo tiekėjais stengiamės sukurti tvarias tiekimo grandines.

Sužinokite daugiau:

Ryšiai su bendruomene

„Panasonic“ siekia spręsti socialines problemas kartu su įprastine įmonės veikla vykdydama ir socialinės atsakomybės veiklą.

„Panasonic“ nori prisidėti prie socialinių problemų sprendimo, kurti geresnes gyvenimo sąlygas ir paversti pasaulį laimingesniu bei skatinti visuomenės tobulėjimą ne tik per įprastinę įmonės veiklą, bet ir per įmonės socialinę atsakomybę. Visa tai vykdoma vadovaujantis šūkiu „A Better Life, A Better World“ (Geresnis gyvenimas, geresnis pasaulis).

Šiomis dienomis opiausia pasaulio problema tapo augantis skurdas, su kuriuo susiduria žmonės visame pasaulyje – ir išsivysčiusiose, ir besivystančiose šalyse. 2015 m. Jungtinės Tautos priėmė Darnaus vystymosi tikslų nutarimą kaip žmonijai, Žemei ir gerovei skirtą veiksmų planą. Dokumentą sudaro 17 tikslų ir 169 uždavinių, o siekis sumažinti skurdą sąraše pats pirmas.

„Panasonic“ įkūrėjas Konosuke Matsushita skurdą vertina kaip blogį, o savo įmonės veiklą laiko priemone jam sunaikinti. Nors daugeliui pragyvenimo lygis kilo, o skurdas iki tam tikro lygio buvo sumažintas, daugelio šalių ir regionų tai nepasiekė, taigi skirtumas net tarp taip vadinamųjų išsivysčiusių šalių tik dar labiau padidėjo.

Taigi, susidarius tokiai situacijai, „Panasonic“, vykdydama įmonės socialinės atsakomybės veiklą, kuria naujas galimybes ir skatina abipusį supratimą, siekia prisidėti prie šių socialinių problemų sprendimo ir sukurti darnią pasaulinę visuomenę. Įmonė tikisi, kad tai pasiekti pavyks visiems akcininkams bendradarbiaujant, tinkamai panaudojant savo produktus, technologijas ir gamybos procese įgytas žinias bei išteklius.

Sužinokite daugiau: