Paaugstināts kvalitātes līmenis un izstrādājumu drošības garants

Panasonic augstākā prioritāte ir izstrādājumu drošība,
un tie radīti, lai patiesi kalpotu klientam.

Panasonic pievērš lielu uzmanību izstrādājumu kvalitātei un strādā, lai radītu drošus, uzticamus izstrādājumus, ko mūsu klienti var izmantot ikvienā situācijā jebkurā pasaules vietā.

Lai to panāktu, Panasonic kvalitātes politikā minēts, ka uzņēmums "patiesi kalpos klientiem, sniedzot izstrādājumus un pakalpojumus, kas pastāvīgi atbilst klientu un sabiedrības prasībām." Ar atsevišķas izstrādājumu drošības politikas palīdzību Panasonic nodrošina to, ka kvalitātes un izstrādājumu drošības etaloni tiek ievēroti viscaur Panasonic Group.

Lai ieviestu šīs politikas praksē, katrs uzņēmums ir ieviesis sistēmas darbības veikšanai ar neatkarīgu atbildību un pašregulāciju kvalitātes direktora pārraudzībā. Turklāt Panasonic regulāri organizē "kvalitātes stratēģiju sēdes" un "kvalitātes vadītāju sēdes", kas uzlabo grupas sadarbību un veicina darbu pie kvalitātes uzlabošanas.

Lai padarītu izstrādājumu drošību par ražošanas galveno prioritāti, 2012. gadā Panasonic reorganizēja grupas vispārējās izstrādājumu drošības komisiju un nodibināja drošības tehnoloģiju darba grupu un drošības standartu darba grupu. Ar šo darba grupu palīdzību uzņēmums palīdzējis stingri iesakņoties jaunām drošības tehnoloģijām un uzlabotiem izstrādājumu drošības standartiem, radot labāku, saskanīgāku sistēmu. Saistībā ar pieaugošo automobiļu, robotu un citu izstrādājumu drošības funkciju pieprasījumu, Panasonic veicina drošības standartu sertifikātu ieguvi, izmantojot sadarbību grupas ietvaros, lai garantētu drošību šajās izstrādājumu kategorijās.

Lai arī tas ir maz ticams, ja tomēr noticis ar izstrādājumu saistīts negadījums, Panasonic nekavējoties apstiprina ar to saistītos faktus, analizē cēloņus un veic pārbaudes. Ja uzņēmums nosaka, ka ar izstrādājumu saistītais negadījums ir nopietns, sīkāka informācija tiek ātri un precīzi nodota uzņēmuma vadībai un attiecīgajām valsts iestādēm. Tikmēr, lai nodrošinātu klientu drošību, Panasonic Group darbojas kā viens vesels, lai veiktu visus vajadzīgos pasākumus.

Papildinformācija:

Attiecības ar klientiem

Mēs nodrošinām saviem klientiem uzticību, mierīgu prātu un apmierinātību, kas balstās uz mūsu "patiesas apkalpošanas" filozofiju.

Panasonic vadības filozofija vienmēr ir bijusi dot ieguldījumu sabiedrībā ar saviem izstrādājumiem un pakalpojumiem, pirmajā vietā vienmēr liekot klientu. Balstoties uz šo filozofiju, uzņēmums cenšas uzlabot klientu apmierinātību un piedāvā izstrādājumus, risinājumus un pakalpojumus, kas bagātina cilvēkudzīves visā pasaulē.

Piedāvājot remontu un klientu pakalpojumu atbalstu globālajā pakalpojumu tīklā, Panasonic tiecas demonstrēt sirsnību, precizitāti un ātrumu, veicot darbu ar pazemību un cieņu. Tā pamatā ir "patiesas apkalpošanas" princips, ko savos vārdos pārējiem nodevis uzņēmuma dibinātājs. Tādējādi uzņēmuma nostāja ir sniegt klientiem uzticību, mierīgu prātu un apmierinātību.

Turklāt Panasonic ir izveidojis virkni pamata noteikumu saziņai ar klientiem (atbilstoši ISO 10002), lai visā grupā varētu pienācīgi atbildēt uz klientu jautājumiem un sūdzībām. Mēs esam ieviesuši ISO standartiem atbilstošas vadības sistēmas, kas valstītas uz pamata noteikumiem saziņai ar klientiem un ir īpaši pielāgotas katras valsts un reģiona juridiskajai sistēmai.

Klientu apmierinātības darbības uzrauga Panasonic izpilddirektors, un tās tiek īstenotas, galvenajam birojam sadarbojoties ar pārējiem meitasuzņēmumiem. Panasonic pārdošanas uzņēmumu klientu apmierinātības nodaļas visā pasaulē ievāc klientu jautājumus, vietējo informāciju saistībā ar pakalpojumiem un kvalitāti un tamlīdzīgas ziņas. Šī informācija tiek izmatota, lai palīdzētu nodrošināt izstrādājumu kvalitāti un drošību, kā arī lai palīdzētu izveidot izstrādājumus, kas atbilst klientu vajadzībām katrā tirgū.

Klientu apmierinātības personāls Japānā dalās uzkrātajās zināšanās un pieredzē, lai mēģinātu nodrošināt labāku klientu apkalpošanas līmeni.

Panasonic izmanto dažādus paņēmienus klientu viedokļa analizēšanai un iegūtos rezultātus izmanto koordinācijai starp izstrādājumu plānošanas, dizaina, inženierijas un kvalitātes nodaļām, kā arī mārketinga un pārdošanas nodaļām, lai uzlabotu izstrādājumu attīstību, funkcionalitāti, kvalitāti, lietošanas rokasgrāmatas, katalogu atjauninājumus un mārketinga darbības.

Klientu viedokļa darbības Panasonic uzskata par vadības filozofijas ieviešanu praksē ar mērķi uzlabot klientu apmierinātību. Uzņēmums rosina visiem darbiniekiem ņemt vērā klientu viedokli, veicot savus pienākumus.

Papildinformācija:

Informācijas drošība un personisko datu aizsardzība

Lai nepieļautu kaitējumu mūsu klientiem, biznesa partneriem un citiem, mēs pievēršam lielu vērību informācijas drošības pasākumiem.

Panasonic skaidri apzinās personiskās informācijas, kā arī cita veida informācijas aizsardzības svarīgumu, kuru tam ir uzticējuši klienti Uzņēmums ir radījis informācijas drošības pārvaldības sistēmu un, izstrādājot un ieviešot globālus noteikumus un priekšrakstus, dara visu iespējamo, lai informācija visā uzņēmumu grupā tiktu atbilstoši pārvaldīta .

Panasonic īsteno pasākumus visu uzņēmuma darbinieku zināšanu un izpratnes līmeņa paaugstināšanai, kā arī apmāca darbiniekus atbilstoši rīkoties ar šo informāciju. Šajos pasākumos ir ietvertas apmācības par jauna veida riskiem gan visiem uzņēmumu grupas darbiniekiem, gan uzņēmuma personālam atkarībā no ieņemamā amata organizācijā, kā arī personām, kas apstrādā uzņēmumam Panasonic uzticēto personisko un cita veida informāciju.

Paredzot lietu interneta biznesa nozares attīstību un uzņemoties atbildību pret sabiedrību pārvaldīt datus tā, lai tie aizsargātu konfidencialitāti, Panasonic īsteno iniciatīvas, kas vērstas uz iespējamu apstrādājamo personas datu pieaugumu (piemēram, informācijas uzkrāšana lietotāja mūža garumā).

Papildinformācija:

Atbildīga reklāma

Panasonic zīmola vērtības palielināšana, paplašinot godīgu un patiesu korporatīvo komunikāciju.

Pēdējo gadu laikā varējām vērot virkni korporatīvu skandālu visā pasaulē, un nu sabiedrība uz korporācijām skatās aizvien stingrāk. Sabiedrība sākusi aktīvi apšaubīt korporatīvo vadību, sociālo atbildību, attieksmi un vispārējo uzņēmējdarbības pārvaldību. Tādēļ korporatīvā saziņa ir kļuvusi īpaši nozīmīga.

Panasonic rīcības kodeksā korporācijas pamata saziņai noteiktas sekojošas politikas.
(1) Saziņa
Mēs ar korporatīvās saziņas, kas ietver sabiedriskās attiecības un reklāmas darbības, palīdzību sniegsim godīgu un patiesu informāciju par mūsu uzņēmējdarbības pamata politikām, kā arī izstrādājumiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām, lai labāk informētu mūsu klientus un citus iesaistītos, tādējādi uzlabojot mūsu zīmolu vērtību. Tajā pašā laikā mēs turpināsim ieklausīties un vērot sabiedrību, lai no tās mācītos un atspoguļotu tās viedokli mūsu uzņēmējdarbībā, mārketingā un izstrādājumu virzīšanas darbībās.
(2) Godīgs saturs un izteiksme
Mēs nenodarbosimies ar melīgu, maldinošu, krāpniecisku vai negodīgu reprezentāciju. Mūsu reklāmas nesaturēs apmelojumus, politiku un reliģiju.
(3) Radošums un inovācijas
Mūsu mērķis korporatīvajā saziņā būs attīstīt un demonstrēt mūsu radošumu un inovācijas, un parādīt klientiem, ka mūsu zīmoliem var uzticēties.

Papildinformācija:

Godīgas darbības prakse

Mēs tiecamies pa vienai uzlabot sociālās normas un veicināt godīgas uzņēmējdarbības praksi, ievērojot likumus un savu korporatīvo filozofiju

Saistībā ar korporatīvās darbības paplašināšanos globālā līmenī, reizēm iespējams pamanīt neatbilstības, ko var izraisīt ne tikai tīšs negodīgums un noziedzīgi nodarījumi, bet arī informētības un izpratnes trūkums. Mēs Panasonic ticam, ka likumu, normatīvo aktu un savas korporatīvās filozofijas ievērošana visās uzņēmējdarbības izpausmēs ir būtisks uzņēmējdarbības stūrakmens. Mēs cenšamies sasniegt stingru un pilnīgu likumu ievērošana ar mērķi veicināt godīgu uzņēmējdarbības praksi visās pasaules valstīs un reģionos un radīt ilgtspējīgu sabiedrību. Šis ir "Panasonic rīcības kodekss", kurā ietvertas ESAO (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas) starptautisko uzņēmumu pamatnostādnēs noteiktās prasības.

Sava rīcības kodeksa ievērošanai mums ir globāls juridisko nodaļu, direktoru un izpilddirektoru tīkls, kas atbildīgs par rīcības kodeksa stingru ievērošanu, kā arī vadītāji, kas atbild par eksportu, un citas personas, kas pārrauga dažādas funkcijas mūsu uzņēmumos, uzņēmējdarbības daļās un reģionālajās galvenajās mītnēs ārpus Japānas.

Mēs ik gadu esam noteikuši septembri par "noteikumu ievērošanas informētības mēnesi", un to iezīmē mūsu centieni stiprināt savas zināšanas par nepieciešamību ievērot ētiskas un juridiskas prasības. Šī mēneša laikā mēs veicam "noteikumu ievērošanas informētības aptauju", lai noteiktu noteikumu ievērošanas informētības līmeni starp mūsu darbiniekiem visā pasaulē. Turklāt katru gadu visās mūsu uzņēmējdarbības vietās pasaulē tiek veiktas "Panasonic rīcības kodeksa" ievērošanas un prakses pārbaudes.

Un, lai vēl vairāk samazinātu neatbilstības un iegūtu ātrus risinājumus, esam atvēruši tālruņa līnijas ziņotājiem no mūsu vietējām un ārvalstu uzņēmējdarbības veikšanas vietām, kā arī mūsu uzņēmējdarbības partneriem.

Šie pūliņi ļaus mums labāk izprast problēmas un uzņemties iniciatīvu uzlabojumu veikšanai konkrētajā līmenī. Tāpat mēs apvienosim šos risinājumus kopējā, visaptverošā vienumā grupu vadītāju biroja līmenī un atspoguļosim tos korporāciju aptverošos pasākumos, kas balstīti uz sociālajiem apstākļiem. Šobrīd mūsu prioritārie virzieni ir "karteļu novēršana" un "valsts amatpersonu kukuļošanas nepieļaušana".

Papildinformācija:

Cilvēktiesību ievērošana

Panasonic ir definējis virkni noteiktu politiku cilvēktiesību jomā
un izstrādājis politikas atbilstības pārvaldības sistēmu.

Cilvēktiesību ievērošana ir būtisks noteikums starptautiskajā sabiedrībā, un klientu un darbinieku tiesību ievērošana ir nopietns apsvērums uzņēmumam, kas darbojas visā pasaulē.

Panasonic savā Rīcības kodeksā skaidri norādījis, ka "mums jāievēro cilvēktiesības un jādara viss, lai saprastu, ievērotu un cienīgu atšķirīgās kultūras, reliģijas, izpratnes, likumus un noteikumus, ko cilvēki pieņēmuši valstīs un reliģijās, kuru vidū mēs īstenoja savu uzņēmējdarbību." Panasonic atbalsta Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo cilvēktiesību deklarācijā, Starptautiskās darba organizācijas (ILO) Deklarācijā par pamatprincipiem un tiesībām darbā, kā arī ESAO Vadlīnijās starptautiskiem uzņēmumiem minētos pamatprincipus, un lielākā daļa no principiem, kas ietverti šajās deklarācijās un pamatnostādnes, ir ietvertas Panasonic Rīcības kodeksā. Turklāt Panasonic sava uzņēmuma pārvaldībā iekļāvis idejas par starptautiskajām cilvēktiesībām. Tās ietver ANO uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipus, ko 2011. gada jūnijā pieņēmusi ANO Cilvēktiesību padome.

Fiskālajā 2015. gadā Panasonic pieņēma "Starptautisko cilvēktiesību un darba politiku" un īstenoja pārvaldības sistēmu saskaņā ar šo politiku. Šajā sistēmā iekļauta pamācība, kurā izklāstītas darbības, lai pareizi izvērtētu riskus un ietekmi uz cilvēktiesībām, veiktu pašnovērtējuma pārbaudes, noteiktu riskus, labotu konstatētos riskus un veiktu nepārtrauktu pilnveidošanu. Sākoties fiskālajam 2016. gada, Panasonic secīgi ieviesīs šo sistēmu darba vietās visā pasaulē.

Galvenais izpilddirektors ir amatpersona, kas atbild par cilvēktiesību iniciatīvu veicināšanu. Atbildīgās struktūras sastāv no Cilvēkresursu un Industriālo attiecību departamentiem, kas atrodas Panasonic galvenajā mītnē, kā arī cilvēkresursu departamentiem, kas atrodami it visās uzņēmuma struktūrvienībās. Turklāt katrā uzņēmuma struktūrvienībā tika izveidots konsultāciju centrs, lai tādējādi nodrošinātu vietu darbiniekiem, kur apspriest savas bažas par seksuālu uzmākšanos vai uzmākšanos, kuras pamatā ir spēka atšķirības, kā arī daudzas citas tēmas saistībā ar cilvēktiesībām. Turklāt, lai aizsargātu visu darbinieku tiesības, ir aizliegta diskriminācija, un politikā ietverti arī lielumi. kas attiecas uz darba laika, darba samaksas un citu faktoru pārvaldību.

Papildus centieniem, kas veikti kopā ar mūsu darbiniekiem, Panasonic sadarbosies ar piegādātājiem no visas pasaules, ievērojot cilvēktiesības un dažādās valstīs pieņemtos likumus un darba praksi.

Papildinformācija:

Cilvēkresursu attīstība un daudzveidības veicināšana

Mēs veicinām darbības cilvēkresursu attīstībai un daudzveidībai,
lai ikviens individuālais darbinieks varētu pilnībā attīstīt savus talantus,
neatkarīgi no vecuma, dzimuma vai tautības.

Panasonic uzņēmējdarbība turpina attīstīties, un ir svarīgi radīt organizatorisko kultūru, kas vērsta uz tādu cilvēkresursu attīstību, kurā katrs darbinieks var pilnībā attīstīt savus talantus un tādējādi attīstītu uzņēmumu.
Tieši tādēļ Panasonic uzskata daudzveidības veicināšanu par izšķirošu uzņēmuma stratēģijas daļu, līdz ar to nodrošinot virkni iespēju ikvienam cilvēkam, kam piemīt kādas spējas vai ambīcijas, un aktīvi cenšoties radīt darbam draudzīgu vidi.
Fiskālajā 2011. gadā Panasonic apkopoja visas šīs domas globālā Daudzveidības politikā. Kopš tā laika šī politika tikusi ieviesta visā pasaulē.

Globālā daudzveidības politika

Panasonic grupa ir viena no pasaules vadošajām uzņēmējdarbības grupām, kas nodrošina plašu izstrādājumu klāstu elektroniskās uzņēmējdarbības sfērās, kas ir saistītas ar mūsu ikdienu. Tā kā Panasonic mērķis ir veicināt progresu sabiedrībā un bagātināt cilvēku dzīvi ar ražošanas starpniecību, katram darbiniekam ir vadoša loma konkrētajā darbā un Panasonic saimnieciskās darbības veicināšanā.
Panasonic ir uzņēmums, kurā satiekas ļoti dažādi cilvēki — ar atšķirīgu reliģisko, kultūras un vēsturisko fonu, ar atšķirīgām spējām un indivīdu raksturojošām iezīmēm, kā dzimums, vecums, rase, pārliecība, reliģija, nacionalitāte, dzimumorientācija un dzimuma identitāte. Ikvienai personai ir dažādas idejas, un, tikai daloties ar šīm idejām globāli, mēs varam radīt inovatīvas vērtības. Tādējādi Panasonic turpinās būt cilvēku grupa, kas vienmēr apkopo zināšanas un ar visu darbinieku pūliņiem izplata jauninājumus. Mēs patiešām ceram, ka, liekot lietā mūsu atšķirīgos uzskatus un viedokļus, mēs varēsim piegādāt klientiem unikālus produktus un pakalpojumus.
Lai to sasniegtu, ir svarīgi dot motivētiem cilvēkiem no dažādām valstīm un reliģijām iespēju gūt panākumus, neņemot vērā viņu dzimumu, tautību vai citas pazīmes. Mēs esam paplašinājuši darbības, kas vērstas uz daudzveidības attīstību, lai labāk izmantotu katra darbinieka individualitāti un spējas, kā arī lai atbalstītu viņu panākumus globālā mērogā. Mēs turpināsim pieņemt izaicinājumu kļūt par uzņēmumu "Nr. 1 dažādības veicināšanas aktivitātēs katrā reģionā un valstī."

Vadības kandidātu atlasei un vadības cilvēkresursu attīstībai, Panasonic ir radījis savus vienotos standartus, sistēmas, procesus un IT sistēmas globālā mērogā. Uzņēmums atklāj un uztur vispiemērotākos kandidātus, neatkarīgi no vecuma, dzimuma vai valsts piederības, un apņemas ievērot centienus plānot karjeras attīstību un mudināt uzņēmuma darbiniekus.

Panasonic ir izstrādājis kvantitatīvus mehānismus, lai novērtētu kandidātus darbam pamatgrupās, izmantojot vienotu globālo standartu. Visas darbavietas kādā konkrētā vai augstākā līmenī tiek uzskatītas par "vadāmām", un korporatīvā nodaļa pārvalda gan pašreizējos augstākā līmeņa vadītājus, gan potenciālos kandidātus. Turklāt uzņēmums radījis "Talantu pārvaldības komiteju", kas kalpo par vietu, kurā objektīvi, pārredzami un atklāti apspriest un apsvērt potenciālo kandidātu karjeras attīstību un vadošo amatu ieņemšanu.

Papildinformācija:

Darba drošība un veselība

Darba drošības un veselības pārvaldības veicināšana,
lai nodrošinātu ērtu, drošu darba vietu un visu darbinieku labklājību.

Viens no nozīmīgākajiem uzņēmumu izaicinājumiem ir radīt drošu un ērtu darba vietu un rūpēties gan par darbinieku fizisko, gan garīgo veselību.

Panasonic Group darba drošības un veselības pārvaldības mērķis ir veicināt ērtu, drošu darba vietu, balstoties uz modernāko labo praksi, kas sniegs ieguldījumu grupas darbinieku labklājībā un uzņēmējdarbības attīstībā. Turklāt grupa ir izveidojusi noteikumus, kas rūpīgi izvērtēs jautājumus saistībā ar apakšuzņēmēju darbinieku, kas veic pilna laika darbu Panasonic telpās, veselību un drošību.

Lai nepārtrauktu strādāt pie darba drošības un veselības un lai pastāvīgi uzlabotu pieliktās pūles, Panasonic gandrīz visās savās ražotnēs pasaulē ir ieviesis darba drošības un veselības pārvaldības sistēmu. Uzņēmuma darbības vietās ieviestās sistēmas pamatā sastāv no Panasonic darba drošības un veselības sistēmas, kurā iekļauts OHSAS18001 standarts, kas papildināts ar uzņēmuma unikālajām perspektīvām. Pēc klientu pieprasījuma Panasonic savās darba vietās iegūst arī ārējo OHSAS18001 sertifikāciju.

Pielietojot sistēmu, Panasonic katram darbiniekam piešķir skaidru lomu un atbildību, veicinot iesaisti ar veselību un drošību saistībās darbībās. Sistēmā iekļauti arī regulāri direktoru uzņēmējdarbības vietu pārskati, tādējādi ļaujot uzņēmumam pēc vajadzības izmainīt šīs darbības. Panasonic periodiski – vismaz reizi gadā – veic risku novērtējumu, lai atklātu jebkādus riskus saistībā ar negadījumiem vai slimībām darba vietā un lai samazinātu šos riskus, kas jau tiek veikt atbilstoši nopietnības pakāpei. Turklāt, ja darba vietā noticis negadījums, Panasonic to padara par publisku gadījuma izpēti savā korporācijas iekšējā tīklā, lai varētu veikt pasākumus visās uzņēmējdarbības vietās un šādi negadījumi neatkārtotos.

Panasonic Group personāls, kas atbild par drošību un veselību, katru gadu piedalās Darbinieku veselības un darba drošības un veselības forumā, kur kopīgi mācās no dažādu uzņēmējdarbības vietu gadījumu izpētes, piedalās pieaicināto instruktoru lekcijās un iesaistās citās darbībās, lai uzlabotu zināšanas un tās pielietotu praksē ikvienā uzņēmējdarbības vietā.

Papildinformācija:

Atbildīga piegādes ķēde

Mēs tiecamies izveidot ilgtspējīgu piegādes ķēdi sadarbībā ar mūsu piegādātājiem,
ievērojot korporatīvi sociāli atbildīgu (KSA) sagādi.

Mūsdienās izejmateriālu un detaļu sagāde ir nozīmīga darbība ražošanas uzņēmējdarbībā. Panasonic uzstāj uz to, lai šīs darbības ievērotu noteiktu sociālo atbildību, piemēram, cieņu pret cilvēktiesībām un apkārtējo vidi.

Šī iemesla dēļ vairs nepietiek tikai ar izcilas kvalitātes piegādi un tehnoloģijām. Panasonic cenšas nodrošināt sadarbību tikai ar tādiem piegādātājiem, kas uzņemas sociālo atbildību piecās jomās: tīra sagāde, videi draudzīga sagāde, atbilstība likumiem un sociālajām normām, informācijas drošība un cieņa pret cilvēktiesībām, darbu un darba drošību un veselību.

Lai pārliecinātos, ka darbinieki, kas saistīti ar iepirkumiem, labāk izprot KSA sagādi un lai palielinātu informētību par KSA sagādi, esam izveidojuši iekšējos noteikumus un rokasgrāmatas par KSA sagādi un izplatījuši nepieciešamo informāciju, izmantojot bukletus, iekšējo tīklu un apmācības.

2016. gada martā Panasonic Group izdeva korporatīvi sociāli atbildīgas (KSA) rīcības noteikumus, kurus esam izstrādājuši, lai darītu zināmu mūsu nostāju attiecībā uz KSA sagādi un kuru ievērošanu sagaidām no mūsu piegādātājiem. Šo noteikumu pilnais nosaukums ir Panasonic sagādes ķēdes KSA rīcības veicināšanas vadlīnijas (turpmāk tekstā — "Sagādes vadlīnijas"), un tās ir izstrādātas, atsaucoties uz starptautiskajiem standartiem un nozarē pieņemtajiem rīcības modeļiem.

Šīs Sagādes vadlīnijas ir izstrādātas japāņu, angļu, ķīniešu, taju, vjetnamiešu un indonēziešu valodā, un papildus šo vadlīniju publicēšanai mūsu tīmekļa vietnē mēs tās e-pasta ziņojuma veidā nosūtām visiem saviem piegādātājiem, kā arī pārliecināmies par to, ka šī informācija ir saņemta.

Mēs rīkojam arī KSA piegādātāju tikšanās Ķīnā un Dienvidaustrumāzijas valstīs. Šajās tikšanās reizēs Ķīnā ir piedalījušies aptuveni 400 piegādātāju, savukārt Dienvidaustrumāzijas valstīs un Indijā — aptuveni 3000.

Lai iegūtu plašāku informāciju par mūsu darbībām, kas ir saistītas ar sagādi, lūdzu, skatiet sadaļu "Piegādātājiem".

Saistītās saites

Attiecībā uz "konfliktu izrakteņiem", ko izmanto, lai finansētu organizācijas, kas neievēro cilvēktiesības, iesaistās vides iznīcināšanā, ir korumpētas un veic citas neētiskas darbības konfliktu zonās, mēs tiecamies ievērot Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) Pienācīgas pārbaudes vadlīnijas attiecībā uz atbildīgām izrakteņu piegādes ķēdēm no konfliktu skartām un augsta riska teritorijām.

Strādājot pie šiem jautājumiem, mēs kopā ar saviem piegādātājiem cenšamies radīt ilgtspējīgas piegādes ķēdes.

Papildinformācija:

Attiecības ar sabiedrību

Panasonic ar korporatīvu pilsonisko pasākumu un uzņēmējdarbības aktivitāšu starpniecību īsteno uz sociālajiem izaicinājumiem vērstus pasākumus.

Viens no Panasonic mērķiem ir sniegt ieguldījumu sociālo problēmu risināšanā, labākas un priekpilnas dzīves veicināšanā visā pasaulē, kā arī sabiedrības attīstības veicināšanā, darot to gan ar uzņēmējdarbības aktivitāšu, gan arī korporatīvu pilsonisko pasākumu starpniecību. Šīs aktivitātes un pasākumi ir apvienoti zem vienotas zīmola devīzes — "Labāka dzīve, labāka pasaule".

No visām problēmām, ar kurām mums nākas saskarties mūsdienu pasaulē, viena no nopietnākajām ir pieaugošā nabadzība, kam ir pakļauti cilvēki visā pasaulē — gan attīstītajās, gan arī jaunattīstības valstīs. 2015. gadā Apvienoto Nāciju Organizācija pieņēma ilgtspējīgas attīstības mērķus, ietverot tos cilvēces, zemes un labklājības rīcības plānā. Šajos mērķos ir ietverti 17 mērķi un 169 uzdevumi, un nabadzības izbeigšana atrodas saraksta pašā augšgalā.

Panasonic dibinātājs Konosuke Macusita (Konosuke Matsushita) nabadzību uzlūkoja kā ļaunumu un uzskatīja, ka uzņēmējdarbības mērķis ir tās izbeigšana. Lai gan daudzu cilvēku dzīves standarti ir uzlabojušies un vietām nabadzība ir novērsta, joprojām ir daudz valstu un reģionu, kurus šī pārticība nav piemeklējusi, un plaisa starp dzīves standartu atšķirībām ir kļuvusi vēl plašāka pat tā dēvēto attīstīto valstu vidū.

Tādēļ Panasonic vēlas sniegt savu ieguldījumu šo sociālo problēmu risināšanā un ilgtspējīgas globālas sabiedrības izveidē, īstenojot korporatīvus pilsoniskos pasākumus, ietverot tajos tādus aspektus kā, piemēram, cilvēces attīstība, jaunas iespējas un savstarpēja saprašanāse. Uzņēmums cer to paveikt sadarbībā ar visām uzņēmuma ieinteresētajām pusēm, lietderīgi izmantojot uzņēmuma produktus un tehnoloģijas, kā arī ražošanas procesos iegūtās zināšanas un resursus.

Papildinformācija: