အရည္အေသြးအေပၚ ယုံၾကည္ႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ား

အရည္အေသြးအေပၚ ယုံၾကည္ႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ား

အၾကမ္းခံႏိုင္ေသာ ဒီဇိုင္းေၾကာင့္ ေလေအးေပးစက္မ်ားသည္ အခန္းထဲတြင္ သက္ေသာင့္သက္သာေနႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ကာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ စိတ္ခ်စြာ လည္ပတ္ေပးေနပါမည္။

Panasonic သည္ ေလေအးေပးစက္မ်ားကုိ သယ္ယူစဥ္ျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ ဖိမိေစာင့္မိျခင္းမ်ား၊ တုန္ခါမႈမ်ားႏွင့္ အျခားျပင္ပအေျခအေနမ်ားကို ခံႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည္။

ေလေအးေပးစက္မ်ားသည္ ၎တုိ႔ရွိေနသည္ကုိပင္ မသိေစရဘဲ အခန္းထဲရွိ လူတုိင္းကုိ သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ေစပါသည္။

Panasonic သည္ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ တတ္ႏိုင္သမွ် အနည္းဆံုးသက္ေရာက္မႈျဖင့္ အျမင့္မားဆုံးေသာ အရည္အေသြးကို ဆက္လက္ထုတ္ေပးပါသည္။