Ograniczenie emisji CO2

Firma Panasonic podejmuje szereg działań mających na celu ograniczenie emisji CO2.
Dotyczą one m.in. produktów, działalności produkcyjnej, logistyki i biur.

Jedną z palących kwestii, z którymi obecnie musi się mierzyć ludzkość, jest globalne ocieplenie. Firma Panasonic podejmuje działania na rzecz ograniczenia emisji CO2, głównej przyczyny globalnego ocieplenia, starając się, aby zarówno jej produkty, jak i sam proces produkcji były przyjazne dla środowiska. Ponieważ produkty elektryczne pochłaniają więcej energii na etapie użytkowania niż na etapie produkcji, Panasonic pragnie kompleksowo ograniczyć emisje CO2, wdrażając cztery podstawowe założenia: „oszczędzanie energii”, „tworzenie energii”, „przechowywanie energii” i „zarządzanie energią”.

Typowym przykładem takiej ścieżki rozwoju produktów energooszczędnych jest ECONAVI — funkcja wykorzystująca technologię czujników, które pozwalają na zidentyfikowanie zbędnego zużycia energii i automatyczną oszczędność dużej ilości energii elektrycznej. Produktami wytwarzającymi energię są między innymi systemy fotowoltaiczne przetwarzające energię słoneczną w prąd elektryczny i domowe systemy kogeneracyjne oparte na ogniwach paliwowych. Przykładem produktów przechowujących energię są akumulatory litowo‑jonowe. Z kolei produktami służącymi do zarządzania energią są opracowane i sprzedawane przez Panasonic skojarzone układy wytwarzania i magazynowania energii, pozwalające na inteligentne wykorzystanie energii elektrycznej przez połączenie generatora fotowoltaicznego z akumulatorem, a także inteligentny system HEMS (Home Energy Management System — domowy system zarządzania energią).

Jeśli chodzi o procesy produkcyjne, nasza firma angażuje się w działania mające na celu maksymalne ograniczenie szkodliwego wpływu fabryk Panasonic na środowisko. W ramach wspomnianych wyżej dążeń wprowadziliśmy systemy zarządzania energią w około 300 fabrykach na całym świecie. Staramy się ograniczać zużycie energii przez wizualizację warunków jej wykorzystania i skutków wprowadzenia działań mających na celu zmniejszenie jej zużycia.

Zachęcamy też do ograniczania emisji CO2 w biurach i w zakresie logistyki przez różnego rodzaju działania podejmowane wspólnie z naszymi partnerami.

Ograniczymy emisje CO2 na etapie procesu produkcji oraz gotowych produktów i oferowanych usług.

Recykling

Panasonic pomaga w kształtowaniu zrównoważonego społeczeństwa dzięki zorientowaniu produkcji na recykling
i zachowywaniu już i tak bardzo ograniczonych zasobów na przyszłość.

Szybki wzrost gospodarczy, który można zaobserwować na całym świecie, sprawił, że kwestie związane z zasobami budzą coraz większe zainteresowanie społeczne. Pozyskiwanie nowych zasobów i materiałów ma bezpośredni wpływ nie tylko na nasze środowisko naturalne. Powoduje też wyczerpywanie się surowców mineralnych i gwałtowny wzrost cen materiałów.

Jako firma produkcyjna zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nas ciąży. Pracujemy nad różnymi inicjatywami mającymi na celu maksymalne ograniczenie ilości zużywanych nowych materiałów. Jedną z takich inicjatyw jest powtórne wykorzystanie surowców poddanych recyklingowi zgodnie z koncepcją „od produktu do produktu”. Pod koniec cyklu życia produktów, takich jak telewizory, lodówki, klimatyzatory, pralki czy suszarki, wyjmujemy z nich plastik i poddajemy go recyklingowi, dzięki czemu może zostać ponownie zastosowany w różnych urządzeniach gospodarstwa domowego. Dodatkowo w obudowach wykorzystujemy też przetworzone metale.

Ponadto dążymy do zerowej ilości odpadów przez ograniczenie do minimum odpadów ostatecznie wyrzucanych. Na przykład w Singapurze piasek wykorzystywany jako główny materiał w produkcji części do obudowy sprężarek w lodówkach był wyrzucany na składowiska odpadów. Obecnie jest on jednak poddawany obróbce i wykorzystywany ponownie jako masa rdzeniowa w procesie produkcyjnym lub — przez firmy zewnętrzne — jako materiał budowlany. Zaowocowało to znacznym zmniejszeniem ilości odpadów oraz wzrostem przychodów, a także ograniczeniem kosztów pozyskiwania materiałów i składowania odpadów (piasku).

Naszym wkładem w polepszenie standardów życia i rozwój społeczeństwa zrównoważonego będzie ciągła promocja produkcji zorientowanej na recykling.

Dołożymy wszelkich starań, aby wydajnie wykorzystywać zasoby przez zorientowanie produkcji na recykling.

Oszczędne gospodarowanie ograniczonymi zasobami wodnymi

Firma Panasonic pracuje nad produktami wodooszczędnymi
oraz nad działaniami pozwalającymi na ochronę zasobów wodnych w procesie produkcji

98% wody na Ziemi to woda morska. Z pozostałych 2% wody słodkiej należy wyłączyć lodowce i inne niedostępne źródła wody. Otrzymamy w ten sposób mniej niż 0,01% wody w jeziorach, rzekach i płytkich wodach podziemnych. Według Raportu globalnego ryzyka (Global Risk Report) opublikowanego w styczniu 2015 roku przez Światowe Forum Ekonomiczne kryzys związany z brakiem wody zajmuje jedną z głównych pozycji wśród zagrożeń o największym globalnym oddziaływaniu.

Mając to na uwadze, aby zapewnić wodę — potrzebną do utworzenia i utrzymania bogatego środowiska życia — w gospodarstwach domowych, przemyśle i rolnictwie Panasonic podejmuje środki mające na celu ochronę zasobów wodnych zarówno na etapie procesu produkcji, jak i użytkowania gotowych produktów. Po dokładnej analizie zużycia wody przez nasze produkty opracowaliśmy funkcje pozwalające na znaczną oszczędność tego zasobu — udoskonaliliśmy system kontroli przepływu wody i zapewniliśmy jej ponowne wykorzystanie. Produkty, o których mowa, to między innymi pralki, suszarki, zmywarki, toalety z ciepłą wodą i płaskie okapy nadkuchenne z funkcją czyszczenia.

Pragniemy również ograniczyć szkodliwy wpływ na środowisko samego procesu produkcyjnego. Oczyszczamy w tym celu wodę zużytą, tak aby wykorzystywać mniejsze ilości świeżej wody i produkować mniej ścieków. Za przykład może tu posłużyć fabryka Nishikinohama firmy Eco Solutions Company, należącej do korporacji Panasonic. Fabryka ta, zajmująca się produkcją paneli słonecznych, ponownie wykorzystuje ścieki powstałe w procesie oczyszczania innych ścieków za pomocą systemu uzdatniania wody.

Będziemy oszczędzać zasoby wodne przez efektywne wykorzystywanie wody i zapobieganie jej zanieczyszczeniu.

Ograniczenie szkodliwego wpływu substancji chemicznych

Panasonic zarządza substancjami chemicznymi w łańcuchu dostaw
i w ten sposób chroni klientów oraz środowisko.

Pod wieloma względami substancje chemiczne stosowane w urządzeniach gospodarstwa domowego pomagają nam prowadzić dostatni i komfortowy tryb życia. Z drugiej strony jednak mogą mieć szkodliwy wpływ na nasze życie i zdrowie oraz na środowisko naturalne. Dlatego tak ważne jest umiejętne zarządzanie substancjami chemicznymi — zarówno na etapie rozwoju, jak i wytwarzania produktu — z uwzględnieniem wpływu użytkowania i utylizacji danego urządzenia na ludzi i środowisko.

Dostrzegając te aspekty, Panasonic przestrzega stosownych przepisów i rozporządzeń w każdym kraju, w którym prowadzi działalność, oraz angażuje się tylko w takie jej rodzaje, które są zgodne z firmową polityką ograniczania szkodliwego wpływu substancji chemicznych na zdrowie ludzi i środowisko. Dotyczy to całego cyklu życia produkowanych artykułów — od pozyskiwania materiałów, przez produkcję i użytkowanie, po utylizację.

Panasonic pracuje też nad identyfikacją substancji chemicznych zawartych w produktach. Oceniając wpływ substancji chemicznych na ludzi i środowisko naturalne oraz dobrowolnie zaprzestając stosowania substancji, które stanowią zagrożenie, firma Panasonic pragnie mieć w swojej ofercie jedynie bezpieczne produkty.

Na dodatek, aby zapobiec zanieczyszczeniu powietrza, wody i gleby na terenie swoich fabryk oraz przeciwdziałać negatywnym skutkom dla zdrowia okolicznych mieszkańców, Panasonic dąży do ograniczenia ilości substancji chemicznych stosowanych w fabrykach przez doskonalenie metod produkcji.

Ograniczymy negatywny wpływ substancji chemicznych na ludzkie zdrowie i środowisko naturalne.

Ochrona bioróżnorodności

Panasonic troszczy się o ochronę bioróżnorodności w trzech kluczowych obszarach swojej działalności:
w obszarze codziennych zakupów, produktów i użytkowania gruntów.

Nasza działalność społeczna opiera się na naturalnych dobrodziejstwach (usługach ekosystemowych), wśród których można wymienić ziemię, powietrze, wodę, a także rośliny i zwierzęta. Przyroda charakteryzuje się delikatną równowagą, więc zachowanie bioróżnorodności jest rzeczą niezmiernie ważną — tak abyśmy mogli przekazać te dobrodziejstwa przyszłym pokoleniom.

Firma Panasonic ma na uwadze wpływ, jaki jej działalność może wywierać na zróżnicowanie biologiczne, i pragnie chronić bioróżnorodność. Z tych właśnie przyczyn podejmuje inicjatywy w następujących kluczowych obszarach: (1) produkty: zwiększenie produkcji artykułów, które przyczyniają się do ochrony bioróżnorodności; (2) zakupy: promowanie ekologicznego zaopatrzenia i zrównoważone wykorzystanie zasobów leśnych; (3) użytkowanie gruntów: wspomaganie ochrony bioróżnorodności przy użyciu terenów zielonych w oddziałach.

W obszarze produktów, we współpracy z pewną międzynarodową organizacją pozarządową, opracowaliśmy specjalny system oceny wkładu poszczególnych produktów w ochronę bioróżnorodności. System ten jest stosowany w firmie Panasonic w procesie produkcji.

Ponadto uzupełniliśmy kryteria akredytacji dla produktów ekologicznych o pozycje dotyczące zróżnicowania biologicznego. Przeprowadzamy też dobrowolne oceny związku między materiałami i funkcjami a bioróżnorodnością.

W obszarze zakupów firma Panasonic prowadziła szerokie konsultacje ze Światowym Funduszem na Rzecz Przyrody (WWF) w Japonii. Ich wynikiem są Wytyczne Grupy Panasonic dotyczące wykorzystania drewna w procesie ekologicznego zaopatrzenia. Firma promuje też pozyskiwanie materiałów z uwzględnieniem bioróżnorodności.

Jeśli chodzi o użytkowanie gruntów, dokonano oceny bioróżnorodności terenów zielonych w miejscach prowadzenia działalności przez firmę Panasonic. Dzięki temu udało się opracować mechanizmy, które nie tylko pozwalają chronić rzadkie rośliny i zwierzęta, ale też dają lokalnej faunie i florze przestrzeń do rozwoju.

Panasonic będzie nadal współpracować z samorządami lokalnymi, organizacjami non profit oraz organizacjami wyspecjalizowanymi w ochronie bioróżnorodności.

Więcej informacji na temat działań na rzecz ochrony środowiska:

Będziemy mieć bioróżnorodność na uwadze i chronić ją.