Podnoszenie poziomu jakości i gwarancja bezpieczeństwa produktów

Panasonic stawia bezpieczeństwo produktów na pierwszym miejscu,
produkując je tak, by rzeczywiście służyły klientom.

W firmie Panasonic przykładamy dużą wagę do jakości i staramy się tworzyć bezpieczne i niezawodne produkty, których klienci z całego świata mogą używać w każdej sytuacji.

W związku z tym Polityka Jakości firmy Panasonic określa, że firma „służy klientom, dostarczając produkty i usługi, które zawsze spełniają potrzeby klientów i społeczeństwa”. Panasonic gwarantuje również, za pomocą odrębnej polityki dotyczącej bezpieczeństwa produktów, że ideały kontroli jakości i bezpieczeństwa produktów są rygorystycznie przestrzegane przez całą grupę firm Panasonic.

Aby wprowadzić te zasady w życie, każda z firm grupy wdrożyła systemy gwarantujące indywidualną odpowiedzialność i samoregulację pod nadzorem głównego dyrektora ds. jakości (CQQ). Ponadto firma Panasonic regularnie organizuje spotkania w sprawie strategii utrzymania jakości oraz spotkania menedżerów ds. jakości. Pogłębiają one współpracę w ramach grupy oraz promują działania na rzecz poprawy jakości.

Aby nadać priorytet bezpieczeństwu produktów, w 2012 roku firma Panasonic zreorganizowała swój Komitet Ogólny ds. Bezpieczeństwa Produktów i ustanowiła w jego ramach Grupę Roboczą ds. Bezpieczeństwa Technologii oraz Grupę Roboczą ds. Standardów Bezpieczeństwa. Z pomocą tych grup roboczych firma opracowała solidne technologie bezpieczeństwa i wdrożyła standardy bezpieczeństwa produktów, co zaowocowało lepszym i spójniejszym systemem. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na funkcje bezpieczeństwa w samochodach, robotach i innych produktach Panasonic promuje uzyskiwanie certyfikatów bezpieczeństwa w drodze współpracy wewnątrz grupy, by zwiększyć bezpieczeństwo produktów z tych kategorii.

W mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia incydentów związanych z produktami firma Panasonic bezzwłocznie weryfikuje fakty, analizuje przyczyny i przeprowadza testy. Jeśli firma oceni, że związany z produktem wypadek jest poważny, pełne dane są szybko przekazywane kierownictwu firmy i odpowiednim agencjom rządowym. W międzyczasie grupa Panasonic podejmuje wszelkie działania niezbędne, by zapewnić bezpieczeństwo swoim klientom.

Dowiedz się więcej:

Podnoszenie poziomu jakości i gwarancja bezpieczeństwa produktów

Relacje z klientami

Naszym klientom zapewniamy zaufanie, spokój umysłu i satysfakcję,
zgodnie z filozofią „prawdziwej służby”.

Stosowana przez firmę Panasonic koncepcja zarządzania zakłada wkład w społeczeństwo poprzez produkty i usługi, przy czym na pierwszym miejscu zawsze stawiamy klienta. Zgodnie z nią firma dąży do poprawy poziomu satysfakcji klientów i oferuje produkty, rozwiązania i usługi, które wzbogacają życie osób na całym świecie.

Świadcząc naprawy i pomoc techniczną poprzez swoją globalną sieć serwisową, Panasonic dba o uczciwość, precyzję i szybkość, kierując się pokorą i uznaniem dla klienta. Znajduje to swoje źródło w zasadzie „prawdziwej służby”, którą przekazał w swoich słowach założyciel firmy. Taka postawa firmy zapewnia klientom zaufanie, spokój umysłu i satysfakcję.

Ponadto firma Panasonic opracowała szereg podstawowych reguł odpowiadania klientom (zgodnych z normą ISO 10002), by cała grupa odpowiednio reagowała na zapytania i skargi klientów. Na ich podstawie wdrożyliśmy zgodne z normami ISO i dostosowane do systemu prawnego danego kraju czy regionu systemy zarządzania.

Działania związane z obsługą klientów są nadzorowane przez wiceprezesa wykonawczego firmy Panasonic i realizowane we współpracy pomiędzy biurem głównym i pozostałymi podmiotami zależnymi. Działy obsługi klienta firm sprzedażowych grupy Panasonic z całego świata gromadzą lokalne informacje dotyczące usług i jakości, a także wnioski klientów itp. Informacje te są wykorzystywane, by zapewnić właściwy poziom jakości i bezpieczeństwa produktów, oraz pomagają w opracowaniu produktów, które spełniają potrzeby klientów na poszczególnych rynkach.

Personel obsługi klienta w Japonii dzieli się zgormadzoną wiedzą i doświadczeniem, by lepiej świadczyć usługi.

Firma Panasonic stosuje szereg metod, by analizować wnioski klientów, i wykorzystuje wyniki tych analiz — w drodze koordynacji działów planowania produktów, projektowania, inżynierii i kontroli jakości z jednej strony i działów marketingu i sprzedaży z drugiej — by udoskonalić opracowywane produkty, ich funkcjonalność, jakość, instrukcje obsługi, katalogi i działania marketingowe.

Panasonic traktuje działania związane z opiniami klientów jako praktyczne zastosowanie swojej filozofii zarządzania do zwiększenia satysfakcji klientów. Firma zachęca wszystkich pracowników, by w swojej pracy kierowali się opiniami klientów.

Dowiedz się więcej:

Relacje z klientami

Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych

Uzyskaliśmy certyfikat ISO 27001 i koncentrujemy się na środkach bezpieczeństwa informacji,
by chronić naszych klientów, partnerów biznesowych i inne osoby.

Współczesny świat wymaga stosowania technologii IT, takich jak systemy informatyczne i Internet. Zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji jest dla firm bardzo ważnym zagadnieniem. Wyciek informacji poufnych czy danych osobowych mógłby spowodować znaczne szkody i mieć duży wpływ na działalność firm. Z pewnością też odbiłby się na ich partnerach biznesowych, klientach i innych zamieszanych grupach czy osobach.

W tych warunkach firma Panasonic opracowała „Politykę prywatności”, a także zdefiniowała w Kodeksie postępowania firmy Panasonic pojęcia „wykorzystania i kontroli informacji”, by zarządzać bezpieczeństwem informacji.

Firma Panasonic otrzymała certyfikat ISO 27001 dla wszystkich działów, które przetwarzają dane osobowe klientów indywidualnych. Gwarantuje to, że uzyskane od klientów dane osobowe są odpowiednio przetwarzane i w mało prawdopodobnym przypadku ich wycieku reakcja będzie błyskawiczna.

Inicjatywy mające na celu odpowiednie zarządzanie danymi partnerów biznesowych i klientów mają dla firmy darzonej zaufaniem przez społeczeństwo żywotne znaczenie. Firma Panasonic nadal będzie przykładać wielką wadę do zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Dowiedz się więcej:

Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych

Odpowiedzialne publikacje i reklamy

Podnoszenie wartości marki Panasonic
poprzez rzetelną i dokładną komunikację korporacyjną.

W ostatnich latach na świecie doszło do szeregu korporacyjnych skandali, a opinia publiczna przygląda się korporacjom z coraz większą surowością. Społeczeństwo zaczęło żywiołowo kwestionować ład korporacyjny, odpowiedzialność społeczną korporacji, korporacyjne podejście i sam sposób prowadzenia działalności. W związku z tym wzrosło znaczenie korporacyjnej komunikacji.

Kodeks postępowania firmy Panasonic określa następujące zasady podstawowej komunikacji korporacyjnej:
(1) Komunikacja
W komunikacji korporacyjnej, na którą składają się działania reklamowe i Public Relations, przedstawiamy rzetelne i precyzyjne informacje na temat naszych podstawowych zasad biznesowych, a także naszych produktów, usług i technologii. Naszym celem jest lepsze informowanie naszych klientów i innych zainteresowanych osób i zwiększanie w ten sposób wartości naszych marek. Jednocześnie cały czas śledzimy opinię publiczną i słuchamy jej głosu, by poznać jej zdanie i uwzględnić je w naszej działalności oraz działaniach marketingowych i sprzedażowych.
(2) Rzetelne treści i sformułowania
Nasze wypowiedzi nie będą dezinformować ani wprowadzać w błąd, nie będą też nierzetelne. Nasze reklamy nie będą zniesławiały ani nie będą miały charakteru politycznego czy religijnego.
(3) Kreatywność i innowacyjność
Będziemy starać się wykazywać w naszej komunikacji korporacyjnej kreatywnością i innowacyjnością i wzbudzać w klientach poczucie zaufania do naszych marek.

Dowiedz się więcej:

Odpowiedzialne publikacje i reklamy

Uczciwe praktyki operacyjne

W zgodzie z prawem i naszą filozofią korporacyjną dążymy do poprawy norm społecznych,
by promować uczciwe praktyki biznesowe.

Wraz z rozszerzaniem zasięgu działalności korporacyjnej na całym świecie co jakiś czas dochodzi do nieodpowiednich zachowań. Przyczyną nie jest jedynie rozmyślna nieuczciwość i działania przestępcze, ale także brak świadomości i wiedzy. W firmie Panasonic wierzymy, że przestrzeganie prawa, regulacji i naszej własnej filozofii korporacyjnej we wszystkich działaniach biznesowych jest niezbędnym fundamentem naszej działalności. Staramy się rygorystycznie stosować do tych reguł, aby promować uczciwe praktyki operacyjne we wszystkich krajach i regionach świata i kształtować zrównoważone społeczeństwo. To „Kodeks postępowania firmy Panasonic”, który zawiera wymogi określone w wytycznych OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) dla firm wielonarodowych i innych normach.

W przestrzeganiu naszego Kodeksu postępowania wspomaga nas globalna sieć działów prawnych, dyrektorzy i menedżerowie odpowiedzialni za jego stosowanie, a także menedżerowie zajmujący się kontrolą eksportu i inne osoby odpowiedzialne za nadzór nad innymi pionami i działami firmy oraz biurami regionalnymi poza Japonią.

Co roku we wrześniu obchodzimy „Miesiąc wiedzy o zgodności”, w trakcie którego staramy się umocnić naszą świadomość zasad etycznych i wymogów prawnych. W jego trakcie przeprowadzamy „Badanie świadomości zgodności”, by sprawdzić stopień znajomości zagadnień dotyczących zgodności przez naszych pracowników na całym świecie. Ponadto co roku sprawdzamy przestrzeganie i praktyczną realizację założeń „Kodeksu postępowania firmy Panasonic” we wszystkich zakładach naszej firmy na całym świecie.

Co więcej, by zapobiec nieodpowiednim zachowaniom i zapewnić szybkie reagowanie na nieprawidłowości, udostępniliśmy w naszych krajowych i zagranicznych zakładach infolinie umożliwiające ich zgłaszanie — także przez naszych partnerów biznesowych.

Dzięki tym staraniom lepiej poznamy problemy, a następnie podejmiemy działania, by wprowadzić ulepszenia na poziomie poszczególnych zakładów firmy. Następnie zbierzemy te rozwiązania i zunifikujemy je na poziomie biura głównego grupy, by wprowadzić je w całej firmie zgodnie z uwarunkowaniami społecznymi. W tej chwili nasze priorytetowe tematy to prawa antymonopolowe i zapobieganie korupcji.

Dowiedz się więcej:

Uczciwe praktyki operacyjne

Poszanowanie praw człowieka

Firma Panasonic zdefiniowała zestaw konkretnych zasad dotyczących praw człowieka
i stworzyła system zarządzania, by zapewnić ich przestrzeganie.

Poszanowanie praw człowieka jest podstawową reguła społeczności międzynarodowej, a poszanowanie praw tak klientów, jak i pracowników jest istotnym zadaniem dla firmy, która prowadzi działalność na całym globie.

W swoim Kodeksie postępowania firma Panasonic wyraźnie zaznaczyła, że musimy szanować prawa człowieka i robić wszystko, co możliwe, by zrozumieć i uszanować różnorodne kultury, religie, światopoglądy, prawa i przepisy osób z różnych krajów i regionów, w których prowadzimy działalność. Firma Panasonic wspiera podstawowe zasady Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji dotyczącą Fundamentalnych Zasad i Praw w Pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych, a większość zasad zawartych w tych deklaracjach i wytycznych znalazła się w Kodeksie postępowania firmy Panasonic. Co więcej, firma Panasonic wprowadziła idee powszechnych praw człowieka do swojej strategii zarządzania. Obejmuje to odwołania do wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, które zostały przyjęte przez Radę Praw Człowieka przy ONZ w czerwcu 2011 roku.

W roku fiskalnym 2015 firma Panasonic uchwaliły „Politykę powszechnych praw człowieka i pracy" oraz wdrożyła zapewniający jej przestrzeganie system zarządzania. System ten obejmuje instrukcję opisującą procedury prawidłowej oceny zagrożeń i wpływu na prawa człowieka, przeprowadzanie samodzielnych testów pozwalających identyfikować zagrożenia, korygowanie zidentyfikowanych zagrożeń, ustawiczne doskonalenie oraz inne składniki. Począwszy od roku fiskalnego 2016, firma Panasonic będzie wdrażać ten system w kolejnych miejscach pracy na całym świecie.

Za inicjatywy promujące prawa człowieka odpowiada dyrektor zarządzający. Odpowiedzialne działy to Dział Zasobów Ludzkich i Relacji Przemysłowych w biurze głównym firmy Panasonic, a także działy zasobów ludzkich w poszczególnych oddziałach firmy. Oprócz tego w każdej firmie i oddziale biznesowym powstał punkt konsultacyjny, który zapewnia pracownikom miejsce, w którym mogą omówić kwestie związane z molestowaniem, nadużyciami zależności służbowych i wieloma innymi problemami powiązanymi z prawami człowieka. Co więcej, by chronić prawa pracowników, zabronione są wszelkie przejawy dyskryminacji, a polityki zawierają postanowienia dotyczące między innymi godzin pracy i wynagrodzeń.

Oprócz prowadzenia starań dotyczących pracowników firma Panasonic będzie współpracować ze swoimi dostawcami na całym świecie, by zapewnić poszanowanie praw człowieka oraz właściwie zrozumieć prawa i praktyki pracy na całym świecie.

Dowiedz się więcej:

Poszanowanie praw człowieka

Rozwój zasobów ludzkich i promowanie różnorodności

Promowanie aktywności wspierających rozwój zasobów ludzkich i różnorodność,
aby wszyscy pracownicy mogli rozwijać talenty bez względu na wiek, płeć czy narodowość.

Firma Panasonic rozwija swoją działalność i niezbędne jest stworzenie kultury organizacyjnej, która będzie nakierowana na rozwój zasobów ludzkich i w której każdy pracownik będzie mógł w pełni rozwinąć swoje talenty, by przyczynić się do dalszego rozwoju firmy.
Z tego powodu firma Panasonic traktuje promocję różnorodności jako kluczowy element strategii działalności i każdemu, kto chce, udostępnia szeroki wybór możliwości. Prowadzi też aktywne działania na rzecz przyjaznego środowiska pracy. W roku fiskalnym 2011 firma Panasonic zebrała te przemyślenia w Globalnej polityce różnorodności. Od tego czasu polityka ta jest wdrażana na poziomie globalnym.

Globalna polityka różnorodności

Grupa Panasonic to jedna z wiodących na świecie grup firm, która oferuje szeroki asortyment produktów elektronicznych w kategoriach powiązanych z życiem codziennym. Każdy pracownik firmy Panasonic odgrywa wiodącą rolę w wykonywaniu swojej pracy i promowaniu aktywności biznesowych firmy, za cel mając przyczynienie się do rozwoju społeczeństwa i wzbogacenie życia ludzi poprzez produkcję.
Panasonic to grupa osób o różnym pochodzeniu, kulturach i historii. Choć poszczególne osoby różnią się narodowością, wiekiem i płcią, każda z nich ma własną indywidualność i zdolności. Każdy pracownik ma własne pomysły. Dzieląc się nimi z oddziałami firmy w innych krajach i obszarach działalności, może zwiększyć naszą innowacyjność. W ten sposób Panasonic pozostanie grupą, która zawsze gromadzi wiedzę i tworzy innowacje dzięki wspólnym wysiłkom wszystkich pracowników. Mamy nadzieję, że różnorodność poglądów i punktów widzenia pozwoli nam dostarczać klientom produkty i usługi, jakich nie ma nikt inny na świecie.
Aby to osiągnąć, musimy dać szansę na sukces zmotywowanym osobom ze wszystkich krajów i regionów, bez względu na ich płeć, narodowość czy inne cechy. Zintensyfikowaliśmy nasze działania w zakresie różnorodności, by w pełni wykorzystać indywidualność i umiejętności naszych pracowników i wspierać ich w dążeniu do sukcesu w grupie na całym świecie. Cały czas dążymy do tego, by zostać liderem w promowaniu różnorodności w każdym kraju i regionie.

Jeśli chodzi o zarządzanie wyborem kandydatów i rozwój zasobów ludzkich, firma Panasonic zunifikowała swoje standardy, systemy, procesy i infrastrukturę IT na poziomie globalnym. Firma odkrywa i obejmuje opieką najodpowiedniejszych kandydatów bez względu na ich wiek, płeć czy narodowość. Podejmuje też działania na rzecz planowego rozwoju kariery i promocji pracowników.

Firma Panasonic wdrożyła mechanizmy ilościowe, które pozwalają przeprowadzić ocenę kandydatów na znaczną liczbę stanowisk z zastosowaniem wspólnych standardów globalnych. Wszystkie stanowiska powyżej pewnego poziomu są uznawane za kierownicze. Dział korporacyjny nadzoruje zarówno obecnych menedżerów jak i kandydatów na te stanowiska. Oprócz tego firma zorganizowała „Komitet zarządzania talentami” jako forum do omawiania rozwoju kariery i promocji kandydatów na znaczące stanowiska w sposób obiektywny, transparentny i otwarty.

Firma nadal będzie doskonalić swoje procesy odkrywania, szkolenia i promowania talentów bez względu na ich wiek, płeć czy narodowość.

Dowiedz się więcej:

Rozwój zasobów ludzkich i promowanie różnorodności

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Promowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
aby wszystkim pracownikom zapewnić wygodne i bezpieczne miejsce pracy.

Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed firmami jest stworzenie bezpiecznego i wygodnego miejsca pracy oraz dbałość o kondycję fizyczną i psychiczną pracowników.

Celem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w firmach z grupy Panasonic jest zapewnienie komfortowego i bezpiecznego miejsca pracy poprzez wysiłki oparte na najbardziej zaawansowanych dobrych praktykach, co przyczynia się do dobrostanu pracowników i rozwoju działalności. Ponadto grupa zagwarantowała w swoich regulacjach poważne potraktowanie problemu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników podwykonawców, którzy pracują w zakładach firmy Panasonic w pełnym wymiarze czasu.

Aby wesprzeć wysiłki dotyczące zagadnień BHP i cały czas je doskonalić, firma Panasonic w prawie wszystkich zakładach produkcyjnych na świecie wprowadziła system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Systemy wdrożone w zakładach pracy składają się głównie z systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, który stanowi biorącą pod uwagę szczególne uwarunkowania firmy implementację normy OHSAS18001. Na żądanie klienta firma Panasonic stara się także o zewnętrzną certyfikację OHSAS18001 dla swoich zakładów.

Korzystając z tego systemu, firma Panasonic przydziela wszystkim pracownikom jasno określone role i obowiązki, promując zaangażowanie w działania BHP. System zakłada również przeprowadzanie przez dyrektorów placówek regularnych przeglądów, co umożliwia firmie dostosowanie działań do aktualnych potrzeb. Firma Panasonic regularnie — co najmniej raz do roku — przeprowadza ocenę ryzyka, by wykryć i ograniczyć potencjalne zagrożenia związane z chorobami bądź wypadkami w miejscu pracy. Działania te są podejmowane w sposób zdecydowany zgodnie z poziomem zagrożenia. Co więcej, jeśli w firmie dojdzie do wypadku w miejscu pracy, Panasonic udostępni informacje o nim w korporacyjnym intranecie, by wszystkie zakłady mogły podjąć działania mające zapobiec jego powtórzeniu.

Personel BHP w firmach grupy Panasonic co roku uczestniczy w Forum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, gdzie wspólnie poznaje na rzeczywistych przykładach starania podejmowane w poszczególnych zakładach, bierze udział w wykładach zewnętrznych instruktorów i podejmuje działania, by podnieść poziom swojej wiedzy i wykorzystać ją praktycznie w swoich miejscach pracy.

Dowiedz się więcej:

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Odpowiedzialny łańcuch dostaw

Dążymy do stworzenia zrównoważonego łańcucha dostaw poprzez stosowanie zasad CSR
we współpracy z naszymi dostawcami.

W dzisiejszym świecie zaopatrzenie w surowce i podzespoły stanowi niezbędny element działalności produkcyjnej. Firma Panasonic nalega, by działania te odbywały się z poszanowaniem zasad odpowiedzialności społecznej, takich jak prawa człowieka czy ochrona środowiska.

Z tego względu nie wystarcza już samo dostarczanie wyjątkowej jakości i technologii. Firma Panasonic stara się zagwarantować, że współpracuje jedynie z dostawcami, którzy spełniają wymogi odpowiedzialności społecznej w pięciu obszarach: czyste pozyskiwanie, ekologiczne pozyskiwanie, zgodność z prawem i normami społecznymi, bezpieczeństwo informacji oraz poszanowanie praw człowieka, pracy i zasad BHP.

Aby zapewnić lepsze rozumienie zasad CSR przez pracowników biorących udział w zaopatrzeniu firmy i podnieść ich świadomość w tym zakresie, utworzyliśmy wewnętrzne zasady i instrukcje oraz rozpowszechniamy je w formie ulotek, w intranecie i w trakcie szkoleń.

Zasady CSR ujęliśmy w naszych Standardowych Umowach Zakupu z dostawcami, którzy dostarczają nam materiały i podzespoły. Zawierają one postanowienia dotyczące praw człowieka, bezpieczeństwa miejsc pracy oraz troski o środowisko.  Umowy te opierają się na założeniu, że dostawcy zobowiązują się do przestrzegania filozofii zarządzania firmy Panasonic, zasad dostaw CSR oraz dokumentów przeznaczonych dla dostawców.

Wymogi zawarte w Standardowych Umowach Zakupu:

 • Poszanowanie praw człowieka pracowników.
 • Zapewnienie bezpiecznego i właściwego środowiska pracy.
 • Zakaz dyskryminacji. Dostawcy powinni zapewniać równe szanse kariery.
 • Aktywne zaangażowanie w uczciwy dialog z pracownikami, by budować
  zdrowe relacje i rozwiązywać problemy.
 • Zakaz korzystania z pracy niewolniczej, pracy dzieci, nielegalnego
  zatrudniania obcokrajowców i innych niedozwolonych praktyk zatrudnienia.
 • Warunki pracy pracowników, w tym wynagrodzenia i godziny pracy,
  muszą być zgodne z prawami kraju czy regionu, w którym prowadzona jest działalność.
 • Dostawcy muszą wymagać i dopilnować przestrzegania tych zasad także
  przez swoich dostawców i podwykonawców.
 • W przypadku wykrycia naruszeń tych zasad muszą zostać one bezzwłocznie
  zgłoszone i rozwiązane.

Ponadto, gdy chodzi minerały konfliktowe, z których finansują swoją działalność organizacje ignorujące prawa człowieka, biorące udział w niszczeniu środowiska naturalnego, uciekające się do korupcji czy w inny sposób postępujące nieetycznie w strefach konfliktów, staramy się przestrzegać wytycznych OECD co do ”właściwej staranności” w odpowiedzialnym łańcuchu dostaw minerałów ze stref konfliktu i wysokiego ryzyka.

Dzięki tym wysiłkom staramy się wspólnie z naszymi dostawcami stworzyć zrównoważony łańcuch dostaw.

Dowiedz się więcej:

Odpowiedzialny łańcuch dostaw

Relacje ze społecznością

Demonstrowanie globalnej postawy obywatelskiej z naciskiem na obszary priorytetowe,
takie jak ochrona środowiska i kwestie energetyczne, a także wsparcie rozwoju następnego pokolenia.

We wrześniu 2015 roku w nowojorskiej siedzibie ONZ zostały przyjęte Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG), które zastąpiły Milenijne Cele Rozwoju (MDG). SDG klasyfikują 17 ważnych kwestii społecznych wspólnych dla całej ludzkości i stwierdzają, że do osiągnięcia zrównoważonego społeczeństwa niezbędne jest podjęcie pilnych działań.

Panasonic wierzy, że by osiągnąć zrównoważone społeczeństwo, niezbędne jest rozwiązanie palących problemów, takich jak globalne ocieplenie i inne problemy środowiskowe, wyczerpujące się złoża surowców i źródła energii, bieda, nierówności i problemy społeczne, takie jak starzejące się społeczeństwo z malejącą dzietnością. Wierzy też, że kluczową rolę w rozwiązaniu tych problemów odegra wychowanie następnego pokolenia.

W związku z tym firma Panasonic uważa, że obszary, w których może najskuteczniej przyczynić się do osiągnięcia tych celów, to kwestie środowiskowe i energetyczne, a także wsparcie następnego pokolenia. Oba te pola wymagają pełnego wykorzystania doświadczenia i zasobów, które firma Panasonic uzyskała poprzez ekologiczne produkty, rozwój techniczny i produkcję. Z tego względu na tych dwóch inicjatywach koncentruje się aktywność firmy Panasonic w zakresie korporacyjnej postawy obywatelskiej (działań na rzecz społeczeństwa).

Edukacja i koegzystencja to dla firmy Panasonic wiodące idee, którymi kieruje się w działaniach na rzecz zrównoważonego społeczeństwa. Na poziomie globalnym firma prowadzi działania demonstrujące postawę obywatelską i pracuje nad rozwiązaniem problemów społecznych, za cel stawiając sobie stworzenie przyjaźniejszego środowiska dla ludzi na całym świecie.

Firma Panasonic traktuje także swoje działania obywatelskie jako inwestycję w społeczeństwo. Firma Panasonic aktywnie współpracuje z wieloma stronami, by umocnić fundamenty społeczeństwo obywatelskiego.

Dowiedz się więcej:

Relacje ze społecznością