Podnoszenie poziomu jakości i gwarancja bezpieczeństwa produktów

Panasonic stawia bezpieczeństwo produktów na pierwszym miejscu,
produkując je tak, by rzeczywiście służyły klientom.

W firmie Panasonic przykładamy dużą wagę do jakości i staramy się tworzyć bezpieczne i niezawodne produkty, których klienci z całego świata mogą używać w każdej sytuacji.

W związku z tym Polityka Jakości firmy Panasonic określa, że firma „służy klientom, dostarczając produkty i usługi, które zawsze spełniają potrzeby klientów i społeczeństwa”. Panasonic gwarantuje również, za pomocą odrębnej polityki dotyczącej bezpieczeństwa produktów, że ideały kontroli jakości i bezpieczeństwa produktów są rygorystycznie przestrzegane przez całą grupę firm Panasonic.

Aby wprowadzić te zasady w życie, każda z firm grupy wdrożyła systemy gwarantujące indywidualną odpowiedzialność i samoregulację pod nadzorem głównego dyrektora ds. jakości (CQQ). Ponadto firma Panasonic regularnie organizuje spotkania w sprawie strategii utrzymania jakości oraz spotkania menedżerów ds. jakości. Pogłębiają one współpracę w ramach grupy oraz promują działania na rzecz poprawy jakości.

Aby nadać priorytet bezpieczeństwu produktów, w 2012 roku firma Panasonic zreorganizowała swój Komitet Ogólny ds. Bezpieczeństwa Produktów i ustanowiła w jego ramach Grupę Roboczą ds. Bezpieczeństwa Technologii oraz Grupę Roboczą ds. Standardów Bezpieczeństwa. Z pomocą tych grup roboczych firma opracowała solidne technologie bezpieczeństwa i wdrożyła standardy bezpieczeństwa produktów, co zaowocowało lepszym i spójniejszym systemem. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na funkcje bezpieczeństwa w samochodach, robotach i innych produktach Panasonic promuje uzyskiwanie certyfikatów bezpieczeństwa w drodze współpracy wewnątrz grupy, by zwiększyć bezpieczeństwo produktów z tych kategorii.

W mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia incydentów związanych z produktami firma Panasonic bezzwłocznie weryfikuje fakty, analizuje przyczyny i przeprowadza testy. Jeśli firma oceni, że związany z produktem wypadek jest poważny, pełne dane są szybko przekazywane kierownictwu firmy i odpowiednim agencjom rządowym. W międzyczasie grupa Panasonic podejmuje wszelkie działania niezbędne, by zapewnić bezpieczeństwo swoim klientom.

Dowiedz się więcej:

Relacje z klientami

Naszym klientom zapewniamy zaufanie, spokój umysłu i satysfakcję,
zgodnie z filozofią „prawdziwej służby”.

Stosowana przez firmę Panasonic koncepcja zarządzania zakłada wkład w społeczeństwo poprzez produkty i usługi, przy czym na pierwszym miejscu zawsze stawiamy klienta. Zgodnie z nią firma dąży do poprawy poziomu satysfakcji klientów i oferuje produkty, rozwiązania i usługi, które wzbogacają życie osób na całym świecie.

Świadcząc naprawy i pomoc techniczną poprzez swoją globalną sieć serwisową, Panasonic dba o uczciwość, precyzję i szybkość, kierując się pokorą i uznaniem dla klienta. Znajduje to swoje źródło w zasadzie „prawdziwej służby”, którą przekazał w swoich słowach założyciel firmy. Taka postawa firmy zapewnia klientom zaufanie, spokój umysłu i satysfakcję.

Ponadto firma Panasonic opracowała szereg podstawowych reguł odpowiadania klientom (zgodnych z normą ISO 10002), by cała grupa odpowiednio reagowała na zapytania i skargi klientów. Na ich podstawie wdrożyliśmy zgodne z normami ISO i dostosowane do systemu prawnego danego kraju czy regionu systemy zarządzania.

Działania związane z obsługą klientów są nadzorowane przez Dyrektora Wykonawczego firmy Panasonic i realizowane we współpracy pomiędzy biurem głównym i pozostałymi podmiotami zależnymi. Działy obsługi klienta firm sprzedażowych grupy Panasonic z całego świata gromadzą lokalne informacje dotyczące usług i jakości, a także wnioski klientów itp. Informacje te są wykorzystywane, by zapewnić właściwy poziom jakości i bezpieczeństwa produktów, oraz pomagają w opracowaniu produktów, które spełniają potrzeby klientów na poszczególnych rynkach.

Personel obsługi klienta w Japonii dzieli się zgormadzoną wiedzą i doświadczeniem, by lepiej świadczyć usługi.

Firma Panasonic stosuje szereg metod, by analizować wnioski klientów, i wykorzystuje wyniki tych analiz — w drodze koordynacji działów planowania produktów, projektowania, inżynierii i kontroli jakości z jednej strony i działów marketingu i sprzedaży z drugiej — by udoskonalić opracowywane produkty, ich funkcjonalność, jakość, instrukcje obsługi, katalogi i działania marketingowe.

Panasonic traktuje działania związane z opiniami klientów jako praktyczne zastosowanie swojej filozofii zarządzania do zwiększenia satysfakcji klientów. Firma zachęca wszystkich pracowników, by w swojej pracy kierowali się opiniami klientów.

Dowiedz się więcej:

Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych

Koncentrujemy się na środkach bezpieczeństwa informacji,
 by chronić naszych klientów, partnerów biznesowych i inne osoby.

Firma Panasonic dobrze rozumie znaczenie ochrony danych osobowych oraz innych informacji powierzanych jej przez klientów. Firma stworzyła system zarządzania bezpieczeństwem informacji i dąży do zarządzania informacjami we właściwy sposób w obrębie całej grupy kapitałowej dzięki ustanawianiu i wdrażaniu globalnych zasad oraz przepisów.

Firma Panasonic pracuje nad zwiększaniem poziomów wiedzy i świadomości wszystkich zatrudnionych, a także nad umożliwianiem im należytego postępowania z informacjami dzięki prowadzonym szkoleniom. Podejście to obejmuje szkolenia w zakresie nowych rodzajów ryzyka dla wszystkich pracowników grupy kapitałowej, a także kursy szkoleniowe dla personelu (dopasowane do poziomu w organizacji) oraz dla osób zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych i innych informacji powierzanych firmie Panasonic.

Uwzględniając spodziewany rozwój branży „Internetu rzeczy”, firma Panasonic podejmuje inicjatywy z zakresu swojej odpowiedzialności wobec społeczeństwa, zarządzając danymi w sposób sprzyjający ochronie prywatności, ze względu na prawdopodobny wzrost częstotliwości przetwarzania danych osobowych, takich jak na przykład dzienniki zajęć.

Dowiedz się więcej:

Odpowiedzialne publikacje i reklamy

Podnoszenie wartości marki Panasonic
poprzez rzetelną i dokładną komunikację korporacyjną.

W ostatnich latach na świecie doszło do szeregu korporacyjnych skandali, a opinia publiczna przygląda się korporacjom z coraz większą surowością. Społeczeństwo zaczęło żywiołowo kwestionować ład korporacyjny, odpowiedzialność społeczną korporacji, korporacyjne podejście i sam sposób prowadzenia działalności. W związku z tym wzrosło znaczenie korporacyjnej komunikacji.

Kodeks postępowania firmy Panasonic określa następujące zasady podstawowej komunikacji korporacyjnej:
(1) Komunikacja
W komunikacji korporacyjnej, na którą składają się działania reklamowe i Public Relations, przedstawiamy rzetelne i precyzyjne informacje na temat naszych podstawowych zasad biznesowych, a także naszych produktów, usług i technologii. Naszym celem jest lepsze informowanie naszych klientów i innych zainteresowanych osób i zwiększanie w ten sposób wartości naszych marek. Jednocześnie cały czas śledzimy opinię publiczną i słuchamy jej głosu, by poznać jej zdanie i uwzględnić je w naszej działalności oraz działaniach marketingowych i sprzedażowych.
(2) Rzetelne treści i sformułowania
Nasze wypowiedzi nie będą dezinformować ani wprowadzać w błąd, nie będą też nierzetelne. Nasze reklamy nie będą zniesławiały ani nie będą miały charakteru politycznego czy religijnego.
(3) Kreatywność i innowacyjność
Będziemy starać się wykazywać w naszej komunikacji korporacyjnej kreatywnością i innowacyjnością i wzbudzać w klientach poczucie zaufania do naszych marek.

Dowiedz się więcej:

Uczciwe praktyki operacyjne

W zgodzie z prawem i naszą filozofią korporacyjną dążymy do poprawy norm społecznych,
by promować uczciwe praktyki biznesowe.

Wraz z rozszerzaniem zasięgu działalności korporacyjnej na całym świecie co jakiś czas dochodzi do nieodpowiednich zachowań. Przyczyną nie jest jedynie rozmyślna nieuczciwość i działania przestępcze, ale także brak świadomości i wiedzy. W firmie Panasonic wierzymy, że przestrzeganie prawa, regulacji i naszej własnej filozofii korporacyjnej we wszystkich działaniach biznesowych jest niezbędnym fundamentem naszej działalności. Staramy się rygorystycznie stosować do tych reguł, aby promować uczciwe praktyki operacyjne we wszystkich krajach i regionach świata i kształtować zrównoważone społeczeństwo. To „Kodeks postępowania firmy Panasonic”, który zawiera wymogi określone w wytycznych OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) dla firm wielonarodowych i innych normach.

W przestrzeganiu naszego Kodeksu postępowania wspomaga nas globalna sieć działów prawnych, dyrektorzy i menedżerowie odpowiedzialni za jego stosowanie, a także menedżerowie zajmujący się kontrolą eksportu i inne osoby odpowiedzialne za nadzór nad innymi pionami i działami firmy oraz biurami regionalnymi poza Japonią.

Co roku we wrześniu obchodzimy „Miesiąc wiedzy o zgodności”, w trakcie którego staramy się umocnić naszą świadomość zasad etycznych i wymogów prawnych. W jego trakcie przeprowadzamy „Badanie świadomości zgodności”, by sprawdzić stopień znajomości zagadnień dotyczących zgodności przez naszych pracowników na całym świecie. Ponadto co roku sprawdzamy przestrzeganie i praktyczną realizację założeń „Kodeksu postępowania firmy Panasonic” we wszystkich zakładach naszej firmy na całym świecie.

Co więcej, by zapobiec nieodpowiednim zachowaniom i zapewnić szybkie reagowanie na nieprawidłowości, udostępniliśmy w naszych krajowych i zagranicznych zakładach infolinie umożliwiające ich zgłaszanie — także przez naszych partnerów biznesowych.

Dzięki tym staraniom lepiej poznamy problemy, a następnie podejmiemy działania, by wprowadzić ulepszenia na poziomie poszczególnych zakładów firmy. Następnie zbierzemy te rozwiązania i zunifikujemy je na poziomie biura głównego grupy, by wprowadzić je w całej firmie zgodnie z uwarunkowaniami społecznymi. Obecnie naszymi zagadnieniami priorytetowymi są „zapobieganie kartelom” oraz „zapobieganie przekupstwu funkcjonariuszy publicznych”.

Dowiedz się więcej:

Poszanowanie praw człowieka

Firma Panasonic zdefiniowała zestaw konkretnych zasad dotyczących praw człowieka
i stworzyła system zarządzania, by zapewnić ich przestrzeganie.

Poszanowanie praw człowieka jest podstawową reguła społeczności międzynarodowej, a poszanowanie praw tak klientów, jak i pracowników jest istotnym zadaniem dla firmy, która prowadzi działalność na całym globie.

W swoim Kodeksie postępowania firma Panasonic wyraźnie zaznaczyła, że musimy szanować prawa człowieka i robić wszystko, co możliwe, by zrozumieć i uszanować różnorodne kultury, religie, światopoglądy, prawa i przepisy osób z różnych krajów i regionów, w których prowadzimy działalność. Firma Panasonic wspiera podstawowe zasady Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji dotyczącą Fundamentalnych Zasad i Praw w Pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych, a większość zasad zawartych w tych deklaracjach i wytycznych znalazła się w Kodeksie postępowania firmy Panasonic. Co więcej, firma Panasonic wprowadziła idee powszechnych praw człowieka do swojej strategii zarządzania. Obejmuje to odwołania do wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, które zostały przyjęte przez Radę Praw Człowieka przy ONZ w czerwcu 2011 roku.

W roku fiskalnym 2015 firma Panasonic uchwaliły „Politykę powszechnych praw człowieka i pracy" oraz wdrożyła zapewniający jej przestrzeganie system zarządzania. System ten obejmuje instrukcję opisującą procedury prawidłowej oceny zagrożeń i wpływu na prawa człowieka, przeprowadzanie samodzielnych testów pozwalających identyfikować zagrożenia, korygowanie zidentyfikowanych zagrożeń, ustawiczne doskonalenie oraz inne składniki. Począwszy od roku fiskalnego 2016, firma Panasonic będzie wdrażać ten system w kolejnych miejscach pracy na całym świecie.

Za inicjatywy promujące prawa człowieka odpowiada Starszy Dyrektor Wykonawczy. Odpowiedzialne działy to Dział Zasobów Ludzkich i Relacji Przemysłowych w biurze głównym firmy Panasonic, a także działy zasobów ludzkich w poszczególnych oddziałach firmy. Oprócz tego w każdej firmie i oddziale biznesowym powstał punkt konsultacyjny, który zapewnia pracownikom miejsce, w którym mogą omówić kwestie związane z molestowaniem, nadużyciami zależności służbowych i wieloma innymi problemami powiązanymi z prawami człowieka. Co więcej, by chronić prawa pracowników, zabronione są wszelkie przejawy dyskryminacji, a polityki zawierają postanowienia dotyczące między innymi godzin pracy i wynagrodzeń.

Oprócz prowadzenia starań dotyczących pracowników firma Panasonic będzie współpracować ze swoimi dostawcami na całym świecie, by zapewnić poszanowanie praw człowieka oraz właściwie zrozumieć prawa i praktyki pracy na całym świecie.

Dowiedz się więcej:

Rozwój zasobów ludzkich i promowanie różnorodności

Promowanie aktywności wspierających rozwój zasobów ludzkich i różnorodność,
aby wszyscy pracownicy mogli rozwijać talenty bez względu na wiek, płeć czy narodowość.

Firma Panasonic rozwija swoją działalność i niezbędne jest stworzenie kultury organizacyjnej, która będzie nakierowana na rozwój zasobów ludzkich i w której każdy pracownik będzie mógł w pełni rozwinąć swoje talenty, by przyczynić się do dalszego rozwoju firmy.
Z tego powodu firma Panasonic traktuje promocję różnorodności jako kluczowy element strategii działalności i każdemu, kto chce, udostępnia szeroki wybór możliwości. Prowadzi też aktywne działania na rzecz przyjaznego środowiska pracy. W roku fiskalnym 2011 firma Panasonic zebrała te przemyślenia w Globalnej polityce różnorodności. Od tego czasu polityka ta jest wdrażana na poziomie globalnym.

Globalna polityka różnorodności

Grupa Panasonic to jedna z wiodących na świecie grup kapitałowych, która oferuje szeroki asortyment produktów elektronicznych w kategoriach powiązanych z życiem codziennym. Każdy pracownik firmy Panasonic odgrywa wiodącą rolę w wykonywaniu swoich zadań i promowaniu aktywności biznesowej firmy, mając na celu przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa i wzbogacanie życia ludzi poprzez produkcję.
Firma Panasonic to zbiór osób o różnym pochodzeniu, związanym z aspektami takimi jak region, kultura i historia, a także posiadających zróżnicowane zdolności i cechy pod względem czynników takich jak płeć, wiek, rasa, wyznanie, religia, narodowość czy orientacja lub tożsamość płciowa. Każdy pracownik ma własne pomysły. Dzieląc się nimi z oddziałami firmy w innych krajach i obszarach działalności, możemy zwiększać swoją innowacyjność. W ten sposób Panasonic pozostanie grupą, która zawsze gromadzi wiedzę i tworzy innowacje dzięki wspólnym wysiłkom wszystkich pracowników. Mamy nadzieję, że różnorodność poglądów i punktów widzenia pozwoli nam dostarczać klientom produkty i usługi, jakich nie ma nikt inny na świecie.
Aby to osiągnąć, musimy dać szansę na sukces zmotywowanym osobom ze wszystkich krajów i regionów, bez względu na ich płeć, narodowość czy inne cechy. Zintensyfikowaliśmy działania w zakresie różnorodności w skali globalnej, by w pełni wykorzystać indywidualność i umiejętności naszych pracowników oraz wspierać ich w dążeniu do sukcesu w obrębie naszej grupy kapitałowej. Nieustannie dążymy do tego, by zostać liderem w promowaniu różnorodności w każdym kraju i regionie.

Jeśli chodzi o zarządzanie wyborem kandydatów i rozwój zasobów ludzkich, firma Panasonic zunifikowała swoje standardy, systemy, procesy i infrastrukturę IT na poziomie globalnym. Firma odkrywa i obejmuje opieką najodpowiedniejszych kandydatów bez względu na ich wiek, płeć czy narodowość. Podejmuje też działania na rzecz planowego rozwoju kariery i promocji pracowników.

Firma Panasonic wdrożyła mechanizmy ilościowe, które pozwalają przeprowadzić ocenę kandydatów na znaczną liczbę stanowisk z zastosowaniem wspólnych standardów globalnych. Wszystkie stanowiska powyżej pewnego poziomu są uznawane za kierownicze. Dział korporacyjny nadzoruje zarówno obecnych menedżerów jak i kandydatów na te stanowiska. Oprócz tego firma zorganizowała „Komitet zarządzania talentami” jako forum do omawiania rozwoju kariery i promocji kandydatów na znaczące stanowiska w sposób obiektywny, transparentny i otwarty.

Dowiedz się więcej:

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Promowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
aby wszystkim pracownikom zapewnić wygodne i bezpieczne miejsce pracy.

Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed firmami jest stworzenie bezpiecznego i wygodnego miejsca pracy oraz dbałość o kondycję fizyczną i psychiczną pracowników.

Celem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w firmach z grupy Panasonic jest zapewnienie komfortowego i bezpiecznego miejsca pracy poprzez wysiłki oparte na najbardziej zaawansowanych dobrych praktykach, co przyczynia się do dobrostanu pracowników i rozwoju działalności. Ponadto grupa zagwarantowała w swoich regulacjach poważne potraktowanie problemu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników podwykonawców, którzy pracują w zakładach firmy Panasonic w pełnym wymiarze czasu.

Aby wesprzeć wysiłki dotyczące zagadnień BHP i cały czas je doskonalić, firma Panasonic w prawie wszystkich zakładach produkcyjnych na świecie wprowadziła system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Systemy wdrożone w zakładach pracy składają się głównie z systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, który stanowi biorącą pod uwagę szczególne uwarunkowania firmy implementację normy OHSAS18001. Na żądanie klienta firma Panasonic stara się także o zewnętrzną certyfikację OHSAS18001 dla swoich zakładów.

Korzystając z tego systemu, firma Panasonic przydziela wszystkim pracownikom jasno określone role i obowiązki, promując zaangażowanie w działania BHP. System zakłada również przeprowadzanie przez dyrektorów placówek regularnych przeglądów, co umożliwia firmie dostosowanie działań do aktualnych potrzeb. Firma Panasonic regularnie — co najmniej raz do roku — przeprowadza ocenę ryzyka, by wykryć i ograniczyć potencjalne zagrożenia związane z chorobami bądź wypadkami w miejscu pracy. Działania te są podejmowane w sposób zdecydowany zgodnie z poziomem zagrożenia. Co więcej, jeśli w firmie dojdzie do wypadku w miejscu pracy, Panasonic udostępni informacje o nim w korporacyjnym intranecie, by wszystkie zakłady mogły podjąć działania mające zapobiec jego powtórzeniu.

Personel BHP w firmach grupy Panasonic co roku uczestniczy w Forum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, gdzie wspólnie poznaje na rzeczywistych przykładach starania podejmowane w poszczególnych zakładach, bierze udział w wykładach zewnętrznych instruktorów i podejmuje działania, by podnieść poziom swojej wiedzy i wykorzystać ją praktycznie w swoich miejscach pracy.

Dowiedz się więcej:

Odpowiedzialny łańcuch dostaw

Dążymy do stworzenia zrównoważonego łańcucha dostaw poprzez stosowanie zasad CSR
we współpracy z naszymi dostawcami.

W dzisiejszym świecie zaopatrzenie w surowce i podzespoły stanowi niezbędny element działalności produkcyjnej. Firma Panasonic nalega, by działania te odbywały się z poszanowaniem zasad odpowiedzialności społecznej, takich jak prawa człowieka czy ochrona środowiska.

Z tego względu nie wystarcza już samo dostarczanie wyjątkowej jakości i technologii. Firma Panasonic stara się zagwarantować, że współpracuje jedynie z dostawcami, którzy spełniają wymogi odpowiedzialności społecznej w pięciu obszarach: czyste pozyskiwanie, ekologiczne pozyskiwanie, zgodność z prawem i normami społecznymi, bezpieczeństwo informacji oraz poszanowanie praw człowieka, pracy i zasad BHP.

Aby zapewnić lepsze rozumienie zasad CSR przez pracowników biorących udział w zaopatrzeniu firmy i podnieść ich świadomość w tym zakresie, utworzyliśmy wewnętrzne zasady i instrukcje oraz rozpowszechniamy je w formie ulotek, w intranecie i w trakcie szkoleń.

W marcu 2016 r. Grupa Panasonic opublikowała wymagania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), opracowane w celu przedstawienia naszego stanowiska w sprawie zasad odpowiedzialnego społecznie zaopatrzenia, których przestrzegania oczekujemy od naszych dostawców — są one znane jako „Wytyczne w sprawie promocji społecznej odpowiedzialności biznesu w łańcuchu dostaw Panasonic” (dalej „Wytyczne w sprawie zaopatrzenia”) i nawiązują do standardów międzynarodowych oraz innych stosowanych w branży standardowych metodologii.

Wspomniane „Wytyczne w sprawie zaopatrzenia” zostały sporządzone w językach japońskim, angielskim, chińskim, tajskim, wietnamskim i indonezyjskim, a obecnie pracujemy nad rozpowszechnieniem ich wśród wszystkich naszych dostawców za pośrednictwem poczty elektronicznej, upewniając się, że zostaną oni należycie powiadomieni — oprócz tego zamieściliśmy je w naszej witrynie internetowej.

Odbywamy również poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu spotkania z dostawcami w Chinach i w Azji Południowo-Wschodniej. W Chinach w spotkaniach tych uczestniczyło około 400 dostawców, natomiast w Azji Południowo-Wschodniej i w Indiach liczba uczestników sięgnęła 3 tysięcy.

Więcej szczegółów na temat naszej współpracy z dostawcami można znaleźć w sekcji „Dla dostawców”.

Łącza powiązane

Ponadto, gdy chodzi minerały konfliktowe, z których finansują swoją działalność organizacje ignorujące prawa człowieka, biorące udział w niszczeniu środowiska naturalnego, uciekające się do korupcji czy w inny sposób postępujące nieetycznie w strefach konfliktów, staramy się przestrzegać wytycznych OECD co do ”właściwej staranności” w odpowiedzialnym łańcuchu dostaw minerałów ze stref konfliktu i wysokiego ryzyka.

Dzięki tym wysiłkom staramy się wspólnie z naszymi dostawcami stworzyć zrównoważony łańcuch dostaw.

Dowiedz się więcej:

Relacje ze społecznością

Firma Panasonic dąży do rozwiązywania problemów społecznych zarówno za pośrednictwem działań biznesowych, jak i za pośrednictwem aktywności na polu działań obywatelskich.

Celem firmy Panasonic jest pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych, tworzeniu lepszego, szczęśliwszego życia na całym świecie, a także rozwoju społeczeństwa, w którym zarówno jej działalność biznesowa, jak i aktywność na polu działań obywatelskich łączą się w ramach sloganu „Lepsze życie, lepszy świat”.

Wśród wszystkich występujących obecnie na świecie problemów szczególnie poważnych jest bieda, której skala rośnie zarówno w krajach rozwijających się, jak i w państwach rozwiniętych. W 2015 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła Cele Zrównoważonego Rozwoju jako plan działania dla ludzkości, Ziemi oraz dobrobytu. Choć lista obejmuje 17 celów ogólnych i 169 celów szczegółowych, najważniejszym z nich jest eliminacja biedy.

Konosuke Matsushita, założyciel firmy Panasonic, postrzegał biedę jako zło, a za cel biznesu uważał jej zwalczenie. Mimo iż dla wielu osób standard życia poprawił się, a bieda została częściowo wyeliminowana, istnieje wiele krajów i regionów, do których wzrost zamożności nie dotarł, a różnice poziomu życia zwiększyły się nawet w przypadku grona tzw. krajów rozwiniętych.

Biorąc pod uwagę tę sytuację, firma Panasonic chce przyczyniać się do rozwiązywania takich problemów społecznych i tworzenia zrównoważonego społeczeństwa globalnego poprzez działania obywatelskie, takie jak te związane z rozwojem ludzi, nowymi szansami oraz wzajemnym zrozumieniem. Nasza firma ma nadzieję, że w staraniach tych wezmą udział wszyscy jej partnerzy, decydując się na wykorzystywanie swoich produktów i technologii, a także posiadanej wiedzy i zasobów produkcyjnych, w dobrym celu.

Dowiedz się więcej: