កាសឥតខ្សែមានគុណភាពសំឡេងខ្ពស់ម៉ូដែល RP-HD605NE

RP-HD605NE

លុបបំបាត់សំឡេងរំខាន មានសំឡេងច្បាស់ល្អ

កាសឥតខ្សែម៉ូដែល RP-HD605N របស់ Panasonic គឹជាកាសអាចផ្ដល់នូវសំឡេងច្បាស់ដូចទម្រង់ដើម ហើយមានមុខងារលុបបំបាត់សំឡេងរំខានជុំវិញខ្ឡួនរហូតដល់ 3 មុខធ្វើឱ្យសំឡេងរំខានបាត់ទោះនៅស្ថានភាពណាក៏ដោយ។ ការរចនាម៉ូតចេញមកមានភាពងាយស្រួលពាក់ត្រចៀក ប្រកបដោយផាសុខភាពបំផុត។

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

កាសឥតខ្សែមានគុណភាពសំឡេងខ្ពស់ម៉ូដែល RP-HD605NE
ពណ៌:
Color:ពណ៌ខ្មៅ:RP-HD605N-K
Color:ពណ៌ត្នោត:RP-HD605N-T
សំឡេងគុណភាពខ្ពស់ដូចសំឡេងដើម
សំឡេងគុណភាពខ្ពស់ជាមួយការតភ្ជាប់មានខ្សែ
អាចកែតម្រូវតាមមជ្ឈដ្ឋាន ដើម្បីទទួលបានសំឡេងដូចទម្រង់ដើម
លុបបំបាត់សំឡេងរំខានកម្រិតខ្ពស់
ពាក់ជាប់ត្រចៀកបានយូរប្រកបដោយផាសុកភាព
ទម្រង់តភ្ជាប់រាងមូល 3D និងបន្ទះទ្រាប់ត្រចៀក 3D

Get Inspired

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

កាសឥតខ្សែមានគុណភាពសំឡេងខ្ពស់ម៉ូដែល RP-HD605NE