ការកម្ចាត់បាក់តេរីតាមរយៈ Blue Ag+ | ទូទឹកកក

BLUE AG+

កម្ចាត់បាក់តេរី 99.99%* យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព

ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃអំពូល LED ពណ៌ខៀវ តម្រង Blue Ag+ ប្រឆាំងនឹងបាក់តេរី និងលំហូរខ្យល់ -3°C កម្ចាត់បាក់តេរី 99.99%* សម្រាប់ការរក្សាទុកកាន់តែស្រស់ និងស្អាត។

បច្ចេកវិទ្យាសម្អាតដ៏មានអានុភាព

Blue Ag+ ទប់ស្កាត់ការលូតលាស់របស់បាក់តេរីយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈអ៊ីយ៉ុងប្រាក់ និងអំពូល LED ពណ៌ខៀវ។ នៅពេលប្រើរួមគ្នាជាមួយ Prime Fresh ដែលបង្កកអាហារនៅសីតុណ្ហភាព -3°C ខណៈពេលដែលរក្សាបាននូវគុណភាពដ៏ឆ្ងាញ់របស់វា វាកម្ចាត់បាក់តេរីយ៉ាងខ្លាំង និងរក្សាអនាម័យចំណីអាហារ។

BLUE AG+
BLUE AG+

អំពូល LED ពណ៌ខៀវបង្កើនឥទ្ធិពលនៃតម្រង Blue Ag+ អតិបរមា

នៅពេលដែលអំពូល LED ពណ៌ខៀវភ្លឺនៅលើតម្រង Blue Ag+ ដែលបានភ្ជាប់នៅក្នុងប្រអប់ Prime Fresh រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតដ៏មានឥទ្ធិពលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសកម្មភាពហ្វូតូកាតាលីក ដើម្បីទប់ស្កាត់ការលូតលាស់របស់បាក់តេរី។ នៅពេលដែល Blue Ag+ ត្រូវបានប្រើរួមជាមួយនឹង Prime Fresh នោះ រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រូកស៊ីលកម្ចាត់បាក់តេរីយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រអប់ និងរក្សាអនាម័យចំណីអាហារ។

ស្វែងយល់អំពីបច្ចេកវិទ្យាច្រើនទៀត

ភាពស្រស់
អនាម័យ