សំណើម 90% នៃ Fresh Safe | ទូទឹកកក

FRESH SAFE

ធានាបាននូវភាពស្រស់

Fresh Safe គឺជាកន្លែងរក្សាទុកដែលគ្មានខ្យល់ ដែលមានតម្រងដែលទប់ស្កាត់ខ្យល់ត្រជាក់មិនឱ្យប៉ះផ្ទាល់ជាមួយអាហារ។ ផ្ទុយទៅវិញ វាត្រជាក់ពីខាងក្រៅ ដើម្បីរក្សាសីតុណ្ហភាពល្អបំផុត និងកម្រិតសំណើម 90% ដែលត្រូវការ ដើម្បីរក្សាផ្លែឈើ និងបន្លែឱ្យនៅ​ស្រស់រហូតដល់ 7 ថ្ងៃ។*1

ធានាបាននូវភាពស្រស់

រចនាសម្ព័ន្ធដែលគ្មានខ្យល់រក្សាបាននូវភាពស្រស់

ប្រអប់ Fresh Safe មានរចនាសម្ព័ន្ធគ្មានខ្យល់ ដើម្បីធានាថាផ្លែឈើ និងបន្លែរបស់អ្នកអាចនៅស្រស់ និងមានជាតិទឹកក្នុងកម្រិតសំណើម និងសីតុណ្ហភាពដែលស័ក្តិសម។

ធម្មតា

ខ្យល់ត្រជាក់ចូលតាមចន្លោះ ហើយធ្វើឱ្យរបស់ត្រជាក់ដោយផ្ទាល់

ជាមួយ Fresh Safe

ចន្លោះត្រូវបានបិទជិត ហើយធ្វើឱ្យត្រជាក់ពីជុំវិញប្រអប់

ការគ្រប់គ្រងជាតិសំណើមសម្រាប់ការរក្សាទុកដែលស័ក្ដិសម

Fresh Safe ភ្ជាប់មកជាមួយតម្រងការពារផ្សិតដែលរក្សាផលិតផលឱ្យស្រស់ដោយឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរសំណើម និងរក្សាកម្រិតសំណើមល្អបំផុតនៅក្នុងខ្យល់។

ការគ្រប់គ្រងជាតិសំណើមសម្រាប់ការរក្សាទុកដែលស័ក្ដិសម

សេចក្ដីប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវ៖:
 *1 ទិន្នន័យផ្ទៃក្នុងរបស់ Panasonic។
 • មុខងារគ្រប់គ្រងសំណើមមានសម្រាប់តែម៉ូដែលទូទឹកកក Panasonic ដែលបានជ្រើសរើសប៉ុណ្ណោះ។

ស្វែងយល់អំពីបច្ចេកវិទ្យាច្រើនទៀត

ភាពស្រស់
អនាម័យ