Prime Fresh -3°C | ទូទឹកកក

Prime Fresh -3°C | ទូទឹកកក

-3°C រក្សាសាច់ និងត្រីឱ្យនៅស្រស់បានរយៈពេល 7 ថ្ងៃ*¹

Prime Fresh បង្កកសាច់ និងត្រីនៅកម្រិតសមល្មមប្រហែល -3°C ដោយហេតុនេះទើបវាអាចរក្សាភាពស្រស់បានរយៈពេល 7 ថ្ងៃ*¹ដោយមិនចាំបាច់រំលាយទឹកកក។ ប្រើមុខងារ Prime Fresh+ ដើម្បីបង្កកម្ហូបអាហារក្នុងកម្រិតល្មម និង រហ័សជាងមុនបួនដង*²។

ការបង្កកកម្រិតល្មមរក្សាភាពស្រស់របស់សាច់ និងត្រីបានកាន់តែយូរ បើប្រៀបធៀបនឹងកន្លែងរក្សាទុកត្រជាក់ធម្មតា។ អាហារកកកម្រិតល្មមក៏អាចយកមកចម្អិនបានភ្លាមៗ ដោយមិនចាំបាច់រំលាយទឹកកក ដែលផ្ដល់ភាពងាយស្រួលបន្ថែមទៀត នៅពេលដែលលោកអ្នកមិនមានពេលវេលាច្រើន។

សេចក្ដីប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវ៖​
*1 ទិន្នន័យត្រូវបានរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុន Panasonic។ ប្រសិទ្ធភាពខុសគ្នាទៅតាមលក្ខខណ្ឌ  និងប្រភេទនៃការប្រើប្រាស់ លក្ខខណ្ឌ និងបរិមាណអាហារដែលផ្ទុកទូទឹកកក។
*2 លក្ខខណ្ឌ នៃការធ្វើតេស្ត — សីតុណ្ហភាពនៅជុំវិញ៖ 32°C; Hertz: 50Hz; Voltage: 220V; ម៉ូដែលដែលបានធ្វើតេស្ត៖ NR-BC369-V2/ការកំណត់សីតុណ្ហភាព — ទូទឹកកក៖ Med; ទូទឹកកក៖ Med; Prime Fresh៖ Prime Fresh+/Prime Fresh ធម្មតា/អាហារដែលបានធ្វើតេស្ត៖ សាច់គោ 200g បានរក្សាទុកក្នុងទូទឹកកក (នៅកម្រិតប្រហែល 4°C) និងសាច់គោ 200g បានរក្សាទុកនៅកម្រិតសីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់ (នៅកម្រិតប្រហែល 26°C)/វិធីសាស្រ្តនៃការធ្វើតេស្ត៖ សាច់គោទាំងពីរប្រភេទត្រូវបានដាក់នៅក្នុងថត Prime Fresh បន្ទាប់ពីទូទឹកកកដែលកំពុងដំណើរការដល់ស្ថានភាពថេរ។ ល្បឿននៃរយៈពេលសម្រាប់ធ្វើឱ្យត្រជាក់ត្រូវបានគេប្រៀបធៀបពី 4°C/26°C​ ដល់ -1.5°C រវាងមុខងារ Prime Fresh+ និងមុខងារ Prime Fresh ធម្មតា។

ការដំណើរការ

Prime Fresh រក្សាអាហាររបស់លោកអ្នកក្នុងសភាពកកទន់ និងនៅតែរក្សាបានបរិមាណនូវរសជាតិ និងសារធាតុចិញ្ចឹមខ្ពស់បំផុត។

ការបង្កកកម្រិតល្មម​

ការបង្កកកម្រិតល្មម​​

ការបង្កកកម្រិតល្មម​នៅកម្រិតប្រហែល -3°C ធានាថាជាតិទឹកនៅក្នុងអាហារមិនកើនឡើង និងមិនបណ្ដាលឱ្យខូចគុណភាពអាហារឡើយ។

ទប់ស្កាត់អុកស៊ីតកម្មខ្លាញ់

ទប់ស្កាត់អុកស៊ីតកម្មខ្លាញ់

ការកក់កម្រិតល្មមបញ្ឈប់ជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងអាហារមិនឱ្យធ្វើអុកស៊ីតកម្ម ដើម្បីរក្សារសជាតិ និងភាពស្រស់ដ៏ល្អបំផុត។

ហេតុអ្វីកម្រិតសីតុណ្ហភាព -3°C ល្អបំផុតសម្រាប់ការរក្សាភាពស្រស់?​

សីតុណ្ហភាពមិនសមរម្យ (-18°C)​

សីតុណ្ហភាពមិនសមរម្យ (-18°C)​​

អាហាររឹង និងពិបាកកាត់ ចំណែករសជាតិក៏បាត់បង់ដោយសារការខូចខាតកោសិកា។

សីតុណ្ហភាពសមរម្យ (-3°C)​

សីតុណ្ហភាពសមរម្យ (-3°C)​

អាហារងាយស្រួលកាត់ ដោយមិនចាំបាច់រំលាយទឹកកក។ អាចរក្សាភាពស្រស់ និងរសជាតិបាន 7 ថ្ងៃ*¹។

សីតុណ្ហភាពមិនសមរម្យ (4°C)​

សីតុណ្ហភាពមិនសមរម្យ (4°C)​​

អាហារគឺទន់ពេកក្នុងការកាត់ឱ្យស្អាត ហើយនៅស្រស់រយៈពេលតែពីរបីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ។

Prime Fresh -3°C | ទូទឹកកក
Prime Fresh -3°C | ទូទឹកកក
រក្សាភាពស្រស់របស់សាច់ត្រី

រក្សាភាពស្រស់របស់សាច់ត្រី
 
ការបង្កកកម្រិតល្មមទប់ស្កាត់មិនឱ្យហូរឈាម ដើម្បីឱ្យស្រស់បានយូរ។​

រក្សាភាពស្រស់របស់សាច់

រក្សាភាពស្រស់របស់សាច់
 

សារធាតុចិញ្ចឹម និងរសជាតិត្រូវបានរក្សាទុកដោយមិនមានដំណក់ទឹកស្រក់ដែលអាចមើលឃើញ ឬការប្រែពណ៌។

រក្សាភាពស្រស់បានកាន់តែយូរ ធៀបនឹងថតត្រជាក់ធម្មតា

រក្សាភាពស្រស់បានកាន់តែយូរ ធៀបនឹងថតត្រជាក់ធម្មតា
អុកស៊ីតកម្មតិចមានន័យថា អាហារកកកម្រិតល្មមនៅតែស្រស់បានកាន់តែយូរ។

Prime Fresh -3°C | ទូទឹកកក
ទប់ស្កាត់ការខូចខាតកោសិកា

ទប់ស្កាត់ការខូចខាតកោសិកា
ការខូចខាតកោសិកាតិចជួយឱ្យអាហារនៅស្រស់ដោយមិនបាត់បង់រសជាតិ ឬសារធាតុចិញ្ចឹម។

Stops Drip

បញ្ឈប់ការស្រក់ទឹក
ការបង្កកកម្រិតល្មមទប់ស្កាត់ការស្រក់ទឹក ដើម្បីរក្សារសជាតិ “ឈ្ងុយឆ្ងាញ់” (មាន​ជាតិ)។

Retains Essential Nutrients

រក្សាសារធាតុចិញ្ចឹមដែលចាំបាច់
សារធាតុចិញ្ចឹមត្រូវបានរក្សានៅក្នុងអាហារ ដោយមិនតម្រូវឱ្យរំលាយទឹកកកឡើយ។

Prime Fresh -3°C | ទូទឹកកក

ការរៀបចំអាហារដោយគ្មានការព្រួយបារម្ភ

ងាយស្រួលកាត់

ងាយស្រួលកាត់
ការបង្កកកម្រិតល្មមជួយឱ្យស្រួលកាត់សាច់ដោយមិនរំលាយទឹកកក។

ងាយស្រួលដួស

ងាយស្រួលដួស
ដួសតែបរិមាណដែលចង់បានពីអាហារចម្អិនដែលកកដូចជា ស៊ុបនិងទឹកជ្រលក់ជាដើម។

ងាយស្រួលបក

ងាយស្រួលបក
ចំណិតហេមដែលស្អិតជាប់គ្នា នៅពេលបង្កកអាចបកចេញពីគ្នាបានយ៉ាងស្អាត តាមរយៈការបង្កកកម្រិតល្មម -3°C។

ការលាយគ្រឿងរហ័ស

ការលាយគ្រឿងរហ័ស
រសជាតិអាចជ្រាបចូលបានលឿនជាងមុន ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលកាន់តែឆ្ងាញ់ នៅពេលដែលអាហារប្រឡាក់ ឬអាហារដែលផ្សំគ្រឿងត្រូវបានបង្កកកម្រិតល្មមនៅសីតុណ្ហភាព-3°C។

សកម្មភាពនៃ​ Prime Fresh

សកម្មភាពនៃ​ Prime Fresh

ស្វែងយល់អំពីបច្ចេកវិទ្យាច្រើនទៀត

ភាពស្រស់
អនាម័យ