การแสดงภาพ IAQ

ระดับอุณหภูมิ, ความชื้น, PM 2.5 และ CO2 จะได้รับการอัปเดตทุก 5 นาที