฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

เสียงจากพนักงาน – พานาโซนิคในประเทศไทย

น.ส. อัญชลี เวสาการพานิช (นัท))
คณะวิศวกรรมศาสตร์ –
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯธนบุรี
แผนก Factory Engineering

การทำงานของ Factory Engineer จะเกี่ยวข้องกับจัดเตรียมการผลิตโมเดลใหม่ ซึ่งจะต้องติดต่อประสานงานกับหลายๆฝ่ายทั้งภายในบริษัทเดียวกัน และบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น ในส่วนของโมเดลปัจจุบันจะดูแลเกี่ยวกับปัญหาในกระบวนการผลิต เน้นหนักในด้านปัญหาเกี่ยวกับ mechanic นอกจากนี้จะเป็นการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้แผนกผลิต การประสานงานกับหลายๆหน่วยงานถือเป็นหนึ่งในความท้าทายของงานนี้ การติดต่อสื่อสารระหว่างกันจะมีทั้งผ่านอีเมลและมีทีมจากญี่ปุ่นมาช่วยสนับสนุน ในปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปฝึกอบรมที่โรงงานในเมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น ได้ไปศึกษาการทำงานจริงของโรงงาน ซึ่งเป็นระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง นับเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาการผลิตในประเทศไทยต่อไป

นาย ศุภณัฐ จิตร์สุภาพ (เอก)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ –
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนก System Sales

เอกทำงานอยู่แผนก Sales Engineer ในส่วนของ Display Solution ดูแลสินค้าประเภท Projector, System Plasma & LCD หน้าที่ความรับผิดชอบจะอยู่ในส่วน support sales ด้าน technical จัดทำคู่มือการขายและออกแบบ solution system ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ชอบการทำงานในสายงาน sales เพราะตนเองเป็นคนที่ชอบพบปะพูดคุยกับผู้คน ชอบงานบริการแก้ไขปัญหาให้ผู้อื่น เวลาที่เราสามารถนำเสนอ solution ที่ตอบโจทย์ของลูกค้าได้จะรู้สึกภูมิใจ โดยทางบริษัทจะมีการส่งไปฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น หรือสิงคโปร์เพื่อให้เราได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่ๆ ของสินค้าที่จะออกวางขาย งาน Sales Engineer เป็นงานที่ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และยังได้มีโอกาสไปอบรมที่ต่างประเทศเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีของสินค้าใหม่ๆ เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้ตนเองอีกด้วย

น.ส. อันทิกา แพนลิ้นฟ้า (บิ๋ม)

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Secretary to Managing Director

บิ๋มมองว่างานเลขานุการเป็นงานที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการทำงาน เพราะในตำแหน่งเลขานุการของผู้บริหารชาวต่างชาติ นอกจากความสามารถและทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่ดีแล้วนั้น ศิลปะในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น และการเรียนรู้บุคลิกลักษณะของคนประเภทต่างๆก็ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญเช่นกัน ซึ่งการประสานงานกับคนในหลายๆส่วน ทำให้เราได้เปิดโลกทัศน์ มีโอกาสเรียนรู้งานจากคนในสาขาอาชีพต่างๆซึ่งมีประสบการณ์ที่หลากหลายแตกต่างกัน การทำงานในบริษัทข้ามชาติยังเปิดโอกาสให้เราได้ติดต่อประสานงานกับชาวต่างชาติ ซึ่งเราเองก็จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาท รวมไปถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศเพื่อให้การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่น รวมไปถึงสร้างความประทับใจต่อผู้ที่เราติดต่อด้วย

คุณวรดล แจ่มรุ่งฟ้า

คุณวรดล แจ่มรุ่งฟ้า

R&D Supervisor

ผมเริ่มทำงานที่พานาโซนิคตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ในแผนก R&D ทำให้ได้รู้ว่านอกเหนือจากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว พานาโซนิคยังผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่ม Automotive & Industrial System เช่น เครื่องเสียงติดรถยนต์ สวิตส์ ฯลฯ หลังจากทำงานครบ 1 ปี ผมได้รับโอกาสจากบริษัทให้ไปฝึกอบรมที่สำนักงานใหญ่ ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 2 ปี ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น ผมยังได้รับโอกาสจากพานาโซนิค ในการไปศึกษาดูงานที่ประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย เพื่อนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองในประเทศไทยต่อไป