฿ #,###.00 000 false categorybrowsepage,comparepage,wishlistpage,learncontentpage false article false 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

เสียงจากพนักงาน – พานาโซนิคในประเทศไทย

น.ส. อัญชลี เวสาการพานิช (นัท))
คณะวิศวกรรมศาสตร์ –
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯธนบุรี
แผนก Factory Engineering

การทำงานของ Factory Engineer จะเกี่ยวข้องกับจัดเตรียมการผลิตโมเดลใหม่ ซึ่งจะต้องติดต่อประสานงานกับหลายๆฝ่ายทั้งภายในบริษัทเดียวกัน และบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น ในส่วนของโมเดลปัจจุบันจะดูแลเกี่ยวกับปัญหาในกระบวนการผลิต เน้นหนักในด้านปัญหาเกี่ยวกับ mechanic นอกจากนี้จะเป็นการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้แผนกผลิต การประสานงานกับหลายๆหน่วยงานถือเป็นหนึ่งในความท้าทายของงานนี้ การติดต่อสื่อสารระหว่างกันจะมีทั้งผ่านอีเมลและมีทีมจากญี่ปุ่นมาช่วยสนับสนุน ในปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปฝึกอบรมที่โรงงานในเมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น ได้ไปศึกษาการทำงานจริงของโรงงาน ซึ่งเป็นระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง นับเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาการผลิตในประเทศไทยต่อไป