฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

ประกาศผลการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 19

ประกาศผลการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 19

ประกาศผลการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 19

       จากที่ บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกรมศิลปากร เปิดโอกาสให้ศิลปินและผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 19 นั้น

       บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกและตัดสินผลงานที่เข้าประกวด จำนวน 54 ชิ้น จากจำนวน 174 ชิ้น จากจำนวนศิลปินที่ส่งผลงานจำนวน 118 คน รางวัลยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลยอดเยี่ยม อันดับที่ 2จำนวน 2 รางวัล รางวัลยอดเยี่ยม อันดับที่ 3 จำนวน 3 รางวัล รางวัลดีเด่น จำนวน 10 รางวัล และมีผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับเข้าร่วมแสดง จำนวน 38 ชิ้น ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1

นางสาววนาภรณ์ เตี่ยมังกรพันธุ์

ผลงานชื่อ

คุกความคิด

รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2

นายเจษฎากร แดงอร่าม

ผลงานชื่อ

Dimension W No. 1

นายณัฐพงษ์ ฤคดี

ผลงานชื่อ

สุนทรียแห่งจิตรกรรม

รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3

นายนภนันท์ รังสีธรรมคุณ

ผลงานชื่อ

กลเรา

นายสุรเดช วัฒนาประดิษฐชัย

ผลงานชื่อ

เด็กน้อย

นายนิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส

ผลงานชื่อ

นิทานธรรม 2

รางวัลดีเด่น

นางสาวไปรยา เกตุกูล

ผลงานชื่อ

ทัศนธรรมชาติ

นางสาวธนวัน สุขจิตต์

ผลงานชื่อ

ส่วนหนึ่งของจินตนาการ

นายอภิสิทธิ์ คิดสันเที๊ยะ

ผลงานชื่อ

ผ้าผืนเดียว หมายเลข 2

นางสาวพฤตินันทร์ ดำนิ่ม

ผลงานชื่อ

อุ่นใจยามค่ำใต้ร่มพระบารมี

นางสาวอำไพ ดาวกลางไพร

ผลงานชื่อ

อารมณ์ ความรู้สึก ของช่วงเวลาหนึ่งในเมือง

นายสกล เต่ากล่ำ

ผลงานชื่อ

กิเลส-มาร 1

นายไทรเติ้ล เงาะอาศัย

ผลงานชื่อ

บ้าหอบฟาง

นายผดุงศักดิ์ เขียวผ่อง

ผลงานชื่อ

ผดุง

นายลิขิต ตันอุตม์

ผลงานชื่อ

ดำรงชีวิต

นางสาวสุภาภรณ์ จุลกะ

ผลงานชื่อ

My Flower No.11

ร่วมแสดง

นายปัญญา จันทวงษ์

ผลงานชื่อ

ใหม่-เก่า 2

ว่าที่ร้อยตรีกีรติ บุญไกร

ผลงานชื่อ

นิทานของแม่ 01

นายศรชัย พงษ์ษา

ผลงานชื่อ

คนชายขอบ

นายชญานิน กวางแก้ว

ผลงานชื่อ

คำพ่อสอน

นายจิรโรจน์ ศรียะพันธุ์

ผลงานชื่อ

สีสันชาวใต้

นางสาวนอเดียนา บีฮิง

ผลงานชื่อ

ร่องรอย-เติมเต็ม

นางสาวนิลยา บรรดาศักดิ์

ผลงานชื่อ

ตัวตนฉันเป็นของฉัน

นายรวีพล ประดิษฐ์

ผลงานชื่อ

พื้นถิ่น (60)

นายผดุงพงษ์ สารุโณ

ผลงานชื่อ

สามสาวชุดดำ

นายชุมพล พรหมจรรย์

ผลงานชื่อ

ยกทัพ-โลกใหม่

นายวฤทธิ ไพศาลจิรศักดิ์

ผลงานชื่อ

ทะเลโอฆะ

นางสาววรรณนิศา สมบูรณ์

ผลงานชื่อ

Untitle No.2

นายสมณศักดิ์ บริบูรณ์

ผลงานชื่อ

ผสานเก่า-ใหม่

นายรติ วชิรอนันต์

ผลงานชื่อ

อริยาบถแห่งอารมณ์บนเรือนร่างที่งดงาม

 

 

ของหญิงสาว 1

นางสาวเสาวลักษณ์ ฤทธิพันธ์

ผลงานชื่อ

ความสนุกสนานในโลกของการ์ตูน 1

นายชัยชนะ ลือตระกูล

ผลงานชื่อ

Bond of love

นายเจษฎา ส้องเจริญ

ผลงานชื่อ

ความงามธรรมชาติ 1

นายสุวิชา พึ่งเกตุ

ผลงานชื่อ

แสงแห่งพลังชีวิตหมายเลข1/2560

นายอภิวัฒน์ บรรลือ

ผลงานชื่อ

ท่านผู้นำคนใหม่

นางสาวสุภาภรณ์ จุลกะ

ผลงานชื่อ

My flower no.23

นายสิทธิศักดิ์ ทองดีนอก

ผลงานชื่อ

มื้อเย็น

นายอานนท์ เลิศพูลผล

ผลงานชื่อ

ความดี 2

นายวิทยา วงศ์แก้ว

ผลงานชื่อ

หลักชีวิต

นายตันติกร โนนกอง

ผลงานชื่อ

อาชีพของฉัน 3

นายจงจิต มูลมาตย์

ผลงานชื่อ

บาน(ไม่)รู้โรย

นายเปจัง มิตรสาธิต

ผลงานชื่อ

ความหวังแห่งชาติพันธ์

นายรัฐพล ปัญญาทา

ผลงานชื่อ

ตุ๊บตั๊บ (2)

นายกรณิศ พ่วงพันสี

ผลงานชื่อ

วัตถุและรูปทรงแห่งความทรงจำ

นายสาคร วงศ์ราชสีห์

ผลงานชื่อ

พ่อ-แม่-ลูก

นายพายุ แฝงทรัพย์

ผลงานชื่อ

สภาวะพิจารณา หมายเลข 10

นายสุรเดช วัฒนาประดิษฐชัย

ผลงานชื่อ

เด็กเร่ร่อน

นายสิทธิชัย โลหะภัย

ผลงานชื่อ

สภาวะการต่อสู้ดินรนในธรรมชาติ

นายรชตะ กาญจนสุนทร 

ผลงานชื่อ

Tottery 2017 ราวกับจะล้มหรือพังลงมา

นายภัทรวิทย์ บุญพรม

ผลงานชื่อ

Thailand ความเป็นจริงในความฝัน

นางสาวจารุวรรณ นันทภู 

ผลงานชื่อ

ความประทับใจ1

นายระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์

ผลงานชื่อ

สัมพันธภาพ (ครอบครัว)

นายสุเทพ เส็นคง

ผลงานชื่อ

ท่วงทำนองของชีวิต 1

นายกฤตกร ประเทศสิงห์

ผลงานชื่อ

ภาพสะท้อนมนุษย์ภายใต้สภาวะจิตไร้สำนึก

ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560